Εφαρμογή των εκλογικών νόμων.

27. Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των εκλογικών νόμων:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 97 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων και του εδαφίου (1) του άρθρου 37 των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων δεν εφαρμόζονται:

Νοείται περαιτέρω ότι τα ποσά των τριακοσίων λιρών και πεντακοσίων λιρών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 48 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, αντίστοιχα, αντικαθίστανται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με τα ποσά των χιλίων λιρών και δέκα χιλιάδων λιρών, αντίστοιχα.