Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

30. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(2) Οι πρόνοιες αναφορικά με την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.