Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αγοραστής» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4∙

«άδεια» σημαίνει τη χορηγούμενη άδεια αγοράς ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» ή «ΑΠΙ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

«βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ» σημαίνει τη βάση δεδομένων που ανήκει και τυγχάνει επεξεργασίας από την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ, στην οποία συμμετέχουν-

(α) νομικά πρόσωπα, τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, εφόσον κατέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις· ή/και

(β) διαχειριστές, οι οποίοι εμπίπτουν στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου “διαχειριστής”, βάσει της σύμβασης διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συνομολογήσει οι διαχειριστές αυτοί∙

«βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον όρο “κτηματικό μητρώο”, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

«δανειολήπτης» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται πιστωτική διευκόλυνση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η πιστωτική διευκόλυνση συνίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εξ αποφάσεως πιστωτή έναντι εξ αποφάσεως οφειλέτη που ενσωματώνονται σε ή/και προκύπτουν από δικαστική ή διαιτητική απόφαση η οποία εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης στην οποία ο εξ αποφάσεως οφειλέτης ήταν συμβαλλόμενο μέρος ως πρωτοφειλέτης, ο όρος «δανειολήπτης» σημαίνει τον εξ αποφάσεως οφειλέτη∙

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

«διαχειριστής» ή «διαχειριστής πιστωτικών διευκολύνσεων» σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, συμβάλλεται με νομικό πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, διαχειρίζεται και μεριμνά για λογαριασμό του νομικού προσώπου το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, για την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 νομικού προσώπου που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης και διεξάγει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Την επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και βάσει των οδηγιών που παρέχονται σε αυτόν από το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 νομικό πρόσωπο, των όρων και προϋποθέσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του νομικού προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, που απορρέουν από τη σύμβαση  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, εφόσον αυτός δεν είναι μεσίτης πιστώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές  σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου ή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου·

(β) τη συνομολόγηση και/ή κατάρτιση συμφωνιών αναδιάρθρωσης και/ή συμφωνιών διευθέτησης των πιστωτικών διευκολύνσεων και/ή των οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, για σκοπούς είσπραξης και/ή ανάκτησης των οφειλών του δανειολήπτη, καθ’ οιονδήποτε επιτρεπόμενο από την οικεία νομοθεσία τρόπο, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και/ή της εκποίησης των χορηγηθέντων εξασφαλίσεων, δια συμφωνίας ή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου·

(γ) την εκτέλεση δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης, η οποία εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης:

Νοείται ότι, o διαχειριστής, για την εκτέλεση δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης μέσω δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, λαμβάνει νομικές υπηρεσίες από δικηγόρο, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα ή από εταιρεία δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου·

(δ) την είσπραξη ή την ανάκτηση εξοφλητικών δόσεων από τον δανειολήπτη ή τους εγγυητές ή τους παρόχους εξασφαλίσεων αυτού, που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου, που απορρέουν από τη σύμβαση  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, εφόσον δεν αποτελεί υπηρεσία πληρωμών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου:

Νοείται ότι, η εν λόγω είσπραξη ή ανάκτηση εξοφλητικών δόσεων από εγγυητή ή πάροχο εξασφάλισης γίνεται για σκοπούς εκτέλεσης σχετικής δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης ή επιτρέπεται σε άλλες περιπτώσεις μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εγγυητή ή του παρόχου εξασφάλισης.

(ε) τη διαχείριση οποιωνδήποτε καταγγελιών που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου, που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης·

(στ) την ενημέρωση του δανειολήπτη για τυχόν μεταβολές των επιτοκίων, των εξόδων ή των πληρωμών που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης:

Νοείται ότι, ο διαχειριστής κατά τη διεξαγωγή  των πιο πάνω δραστηριοτήτων ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό του προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση κατοχή κεφαλαίου το οποίο αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατόν (10%) ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου εταιρείας ή το οποίο καθιστά δυνατή την άσκηση ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση εταιρείας.

«εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων» σημαίνει εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε άδεια εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ∙

«καταλληλότητα» σημαίνει τον βαθμό στον οποίο κρίνεται ότι πρόσωπο έχει καλή φήμη και διαθέτει, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο μαζί με άλλα πρόσωπα, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και η έννοια αυτή περιλαμβάνει την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και την ανεξάρτητη βούληση κάθε μεμονωμένου ατόμου, καθώς και την ικανότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

«κάτοχος καίριας θέσης έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το   άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και εφαρμόζεται, στην έκταση που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, κατ’ αναλογία στα μέλη του προσωπικού του νομικού προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και στο άρθρο 4Α του παρόντος Νόμου·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κράτος το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Πόρτο τη 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 17η Μαΐου, 1993.

«πιστωτική διευκόλυνση» σημαίνει-

(α) oποιαδήποτε σύμβαση παροχής χρηματοπιστωτικής χορήγησης η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δάνειο και όριο πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του κατά πόσο η σχετική σύμβαση έχει τερματισθεί ή όχι και/ή έχει λήξει ή όχι και/ή σε σχέση με αυτή εκκρεμούν οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες ή όχι, νοουμένου ότι από τη σύμβαση προκύπτουν συνεχιζόμενες και/ή μη πλήρως διευθετημένες υποχρεώσεις του οφειλέτη έναντι του πιστωτή αυτού,

(β) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εξ αποφάσεως πιστωτή έναντι του εξ αποφάσεως οφειλέτη που ενσωματώνονται σε ή/και προκύπτουν από δικαστική απόφαση η οποία δεν είναι ποινικής ή διοικητικής φύσης ή από διαιτητική απόφαση και αφορά σύμβαση παροχής χρηματοπιστωτικής χορήγησης στην οποία ο εξ αποφάσεως οφειλέτης ήταν συμβαλλόμενο μέρος ως πρωτοφειλέτης, νοουμένου ότι από την απόφαση προκύπτουν συνεχιζόμενες και/ή μη πλήρως διευθετημένες υποχρεώσεις του εξ αποφάσεως οφειλέτη έναντι του εξ αποφάσεως πιστωτή:

Νοείται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση του εξ αποφάσεως πιστωτή προς τον εξ αποφάσεως οφειλέτη η οποία είναι χρηματική και υπερβαίνει την οφειλή του εξ αποφάσεως οφειλέτη προς τον εξ αποφάσεως πιστωτή δεν περιλαμβάνεται στον όρο «πιστωτική διευκόλυνση» και δεν μεταβιβάζεται στον αγοραστή∙

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει ΑΠΙ ή υποκατάστημα το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

«στενοί δεσμοί» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

«συγκρότημα εταιρειών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 και το εδάφιο (5) του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, ο όρος αυτός περιλαμβάνει εταιρεία, εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και αποτελεί μέρος συγκροτήματος εταιρειών·

«σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή και του προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

«σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή ως εκτελούντα την επεξεργασία και του προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 ως υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

«χρηματοδοτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

«χρόνος μεταβίβασης» σημαίνει το χρονικό σημείο που καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του εκχωρητή και του αγοραστή ως ο χρόνος της μεταβίβασηςτων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτή ή εξ αποφάσεως πιστωτή, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του  εδαφίου (1) του άρθρου 4· και

(β) στην ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή, από νομικά πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(2) Από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) εξαιρούνται πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες-

(α) διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή

(β) μεταβιβάζονται, δυνάμει των διατάξεων του περί Τιτλοποιήσεων Νόμου ή του περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου.

Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις

4.-(1) Νομικά πρόσωπα, τα οποία επιτρέπεται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις είναι τα ακόλουθα:

(α) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, περιλαμβανομένης και εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της οποίας τα οικονομικά μέσα προέρχονται είτε από ιδιωτικά είτε από δημόσια κεφάλαια, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία και στην οποία χορηγήθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα·

(γ) πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους και το οποίο δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ή να έχει εγκατεστημένο υποκατάστημα στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

(δ) χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε άλλο κράτος μέλος και το οποίο παρέχει υπηρεσίες ή διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Βδις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

(ε) μη πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμο. και

(στ) οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβλέπεται στο παρόν εδάφιο και το οποίο έτυχε της εκ των προτέρων γραπτής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας, κατόπιν υποβολής από αυτό τεκμηριωμένης και δεόντως αιτιολογημένης αίτησης στην Κεντρική Τράπεζα, αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους το νομικό αυτό πρόσωπο, δεν προτίθεται να υποβάλει σχετική αίτηση για αδειοδότηση ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες παραχωρούνται από μη αδειοδοτημένο πρόσωπο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αδειοδότηση διαχειριστή

4Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2) (3), (4) και (5) του άρθρου 4Β, νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία, πρέπει να είναι ειδικά αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα και προς τούτο υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση χορήγησης άδειας που συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό του·

(β) την ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ειδική συμμετοχή και το ποσό της συμμετοχής αυτής ή, σε περίπτωση που δεν κατέχονται ειδικές συμμετοχές, την ταυτότητα μέχρι των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων με ελάχιστη συμμετοχή πέντε τοις εκατόν (5%) εκάστου·

(γ) την ταυτότητα των μελών του διοικητικού του οργάνου·

(δ) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) πρόσωπα, για την αξιολόγηση των κριτηρίων της φήμης των μετόχων και της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, όπως αυτά καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα·

(ε) την οργανωτική δομή του·

(στ) το πρόγραμμα λειτουργιών του· και

(ζ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και έγγραφα, τα οποία η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση της αίτησης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον ικανοποιηθεί ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Ο αιτητής έχει την έδρα του στη Δημοκρατία·

(β) τα μέλη του διοικητικού οργάνου του αιτητή πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας·

(γ) τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον αιτητή έχουν καλή φήμη, όπως αυτή ερμηνεύεται στις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτουν χρηματοοικονομική ευρωστία και δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση µε τη συμμετοχή τους στον αιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 ή 5 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συνωμοτούν για να διαπράξουν ή συμμετέχουν για να διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα και παρέχουν συνδρομή και βοήθεια ή συμβουλή στη διάπραξη τέτοιου αδικήματος ή ότι με τη συμμετοχή τους στον αιτητή αυξάνεται ο κίνδυνος διάπραξης τέτοιου αδικήματος·

(δ) ο αιτητής διαθέτει κατάλληλη πολιτική διακυβέρνησης και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του δανειολήπτη και τη συμμόρφωση του αιτητή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, του Μέρους VII του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, καθώς και του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου, όπου οι Νόμοι αυτοί εφαρμόζονται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, που διέπουν τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου με το οποίο συμβάλλεται, δυνάμει της σύμβασης πίστωσης, καθώς και επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

(ε) ο αιτητής εφαρμόζει κατάλληλη πολιτική, η οποία διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων για την προστασία και τη δίκαιη και επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την οικονομική τους κατάσταση και, εφόσον υπάρχει, και, όπου είναι διαθέσιμη, την ανάγκη οι εν λόγω δανειολήπτες να απευθυνθούν σε σύμβουλο αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVA του περί Εταιρειών Νόμου για διορισμό εξεταστή ή/και σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, για σκοπούς υποβολής παραπόνων ή/και για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων·

(στ) ο αιτητής, διαθέτει επαρκείς, αποτελεσματικές και διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τη διαχείριση χωρίς χρέωση των καταγγελιών των δανειοληπτών και την ενημέρωση τους όσον αφορά το πόρισμα της διερεύνησης των εν λόγω καταγγελιών, καθώς επίσης την καταγραφή των καταγγελιών και των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπισή τους· και

(ζ) ο αιτητής συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(3)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα δεν ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τα κριτήρια που καθαρίζονται στο εδάφιο (2), δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια και ενημερώνει προς τούτο τον αιτητή, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί στην ιστοσελίδα της πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των, δυνάμει του παρόντος άρθρου, αδειοδοτημένων προσώπων.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία σε σχέση με την διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας διαχειριστή.

Ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή

4Β.(1)(α) Νομικό πρόσωπο το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή, ο οποίος πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή σε άλλο πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, μέσω σύμβασης  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει, δυνάμει οδηγιών που εκδίδει για τον σκοπό αυτό, ελάχιστες πρόνοιες και απαιτήσεις για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2)(α) Η ανάθεση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων, η οποία προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από διαχειριστή ως εκτελούντα την επεξεργασία, πραγματοποιείται μέσω σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Στην ως άνω περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την ανάθεση της σχετικής επεξεργασίας των πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή και επιπρόσθετα, ότι, ο διαχειριστής, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), έχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(3) Διαχειριστής, ο οποίος δεν αποτελεί πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται να αναλάβει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι νομικό πρόσωπο και λαμβάνει  σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α·

(β) συνάπτει  σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων με νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

(γ) συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 και οι οποίες αφορούν τον διαχειριστή· και

(δ) συνάπτει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (6), (7) και (9), διαχειριστής, ο οποίος είτε αποτελεί πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 είτε αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, δύναται να υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση για πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, αναφορικά με πιστωτικές διευκολύνσεις των οποίων έχει αναλάβει τη διαχείριση και η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση για τέτοια πρόσβαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της εν λόγω αίτησης, διαχειριστής που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α δεν δύναται να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και τα οποία σε σχέση με τον υπό διερεύνηση δανεισμό αφορούν-

(i) πάροχο εξασφάλισης· ή/και

(ii) συνδεδεμένο με τον δανειολήπτη πρόσωπο· ή/και

(iii) εγγυητή.

(β) Η εν λόγω πρόσβαση παραχωρείται βάσει κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων, τα οποία καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει σχετικής οδηγίας ή άλλως πως και παραχωρείται στον διαχειριστή μόνο για σκοπούς διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση διαχείρισης, δυνάμει της οποίας ο διαχειριστής αναλαμβάνει τις σχετικές εργασίες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, παραχωρεί σε διαχειριστή, ο οποίος είτε αποτελεί πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 είτε αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της εν λόγω αίτησης, διαχειριστής που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α, δεν δύναται να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τα οποία σε σχέση με τον υπό διερεύνηση δανεισμό αφορούν-

(i) πάροχο εξασφάλισης· ή/και

(ii) συνδεδεμένο με το δανειολήπτη πρόσωπο· ή/και

(iii) εγγυητή.

(5Α) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 πρόσωπο, το οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, δύναται να παρέχει στον διαχειριστή, κατόπιν αιτήματός του, το αποτέλεσμα έρευνας σε σχέση με στοιχεία τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν εγγυητή, σε περίπτωση κατά την οποία αυτά απαιτούνται για τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί και σε αυτή την περίπτωση, το πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, τηρεί κατάσταση και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή, στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτιολογείται το αίτημα του διαχειριστή για απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών.

(5Β) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 πρόσωπο προσκομίζει, ανά εξάμηνο, συγκεντρωτικά στοιχεία σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (5Α) κατάσταση στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οποίος ενημερώνει σε ετήσια βάση τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία των εν λόγω καταστάσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5Γ) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου, το οποίο υποβάλλεται σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσκομίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που τηρεί δυνάμει του εδαφίου (5Α), σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή και αφορούν συγκεκριμένο εγγυητή, στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, αντίστοιχα.

(6) Η παρεχόμενη δυνάμει του εδαφίου (4) πρόσβαση, δύναται να είναι διαβαθμισμένη, ως η εν λόγω διαβάθμιση  καθορίζεται δυνάμει οδηγίας που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα ή άλλως πως, και σε συνάρτηση με την κατηγορία των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε διαχειριστή, όπως ορίζονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου «διαχειριστής», ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, καθώς και σύμφωνα με τη σύμβαση  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(7) Διαχειριστής του οποίου οι δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης διαχείρισης, εμπίπτουν αποκλειστικά στις παραγράφους (δ) ή/και (ε) ή/και (στ) του όρου «διαχειριστής», ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, δεν δύναται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(8) Διαχειριστής ο οποίος δραστηριοποιείται στις κατηγορίες που ορίζονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου «διαχειριστής», ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, βάσει της σύμβασης διαχείρισης, δύναται να υποβάλλει για λογαριασμό του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου, με το οποίο συμβάλλεται για τον σκοπό αυτό, στοιχεία σχετικά με τις πιστωτικές διευκολύνσεις τις οποίες διαχειρίζεται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, νοουμένου ότι αυτό προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και στη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(9) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 πρόσωπο, το οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, δύναται να παρέχει στον διαχειριστή, κατόπιν αιτήματός του, το αποτέλεσμα έρευνας σε σχέση με στοιχεία τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και αφορούν εγγυητή, σε περίπτωση κατά την οποία αυτά απαιτούνται για τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί και στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 τηρεί κατάσταση και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή, στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτιολογείται το αίτημα του διαχειριστή για απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών.

(10) Πρόσωπο το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του   άρθρου 4 προσκομίζει, ανά εξαμηνία, συγκεντρωτικά στοιχεία σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (9) κατάσταση στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία ενημερώνει σε ετήσια βάση τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία των εν λόγω καταστάσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου, το οποίο υποβάλλεται σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσκομίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που τηρεί δυνάμει του εδαφίου (9), σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή και αφορούν συγκεκριμένο εγγυητή, στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, αντίστοιχα.

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν της εξέτασης του προβλεπόμενου στα εδάφια (9) ή/και (11) παραπόνου, ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί υπέρ του εγγυητή, ενημερώνει σχετικά τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ή/και τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση.

(13) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οποίος τυγχάνει ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (12)-

(α) εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε εγγυητή για τον οποίο παρείχε πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 51Α του ίδιου Νόμου· και

(β) σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση, εφαρμόζει  τις διατάξεις των παραγράφων (ε) έως (ζ) του εδαφίου (3) του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπου αυτές εφαρμόζονται.

Αδειοδότηση νομικού προσώπου δραστηριοποιουμένου στην αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων

5.-(1) Νομικό πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και το οποίο προτίθεται να αναλάβει τη δραστηριότητα εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία πρέπει να είναι ειδικά αδειοδοτημένο και προς τούτο υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση χορήγησης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας.

(β) την ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα, ειδική συμμετοχή, την ταυτότητα μέχρι των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων με συμμετοχή πέντε τοις εκατόν (5%) ή περισσότερη εκάστου.

(γ) την ταυτότητα των μελών του διοικητικού οργάνου.

(δ) ερωτηματολόγια, συμπληρωμένα από τα  πρόσωπα, τα οποία προβλέπονται  στις παραγράφους (β) και (γ) για την αξιολόγηση των κριτηρίων της φήμης των μετόχων και της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, όπως αυτά καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα∙

(ε) την οργανωτική δομή της εταιρείας.

(στ) το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας.

(ζ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και αρχεία, τα οποία η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση της αίτησης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί άδεια εφόσον ικανοποιηθεί ότι–

(α) H εταιρεία είναι σε θέση να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(β)(i) οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν καλή φήμη, όπως αυτή ερμηνεύεται στις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτουν χρηματοοικονομική ευρωστία και δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση µε τη συμμετοχή τους στην αιτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 ή 5 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συνωμοτούν για να διαπράξουν ή συμμετέχουν για να διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα και παρέχουν συνδρομή και βοήθεια ή συμβουλή στη διάπραξη τέτοιου αδικήματος ή ότι με τη συμμετοχή τους στην αιτήτρια εταιρεία αυξάνεται ο κίνδυνος διάπραξης τέτοιου αδικήματος·

(ii) τα μέλη του διοικητικού οργάνου της εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας∙

(γ) η εταιρεία διαθέτει οργανωτική δομή που της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας δεν δημιουργεί υποψία για την πιθανότητα δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία. και

(ε) λόγω των επαγγελματικών ή άλλων σχέσεων μεταξύ της αιτήτριας εταιρείας και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, δεν υφίστανται στενοί δεσμοί που κατά την άποψή της να δύναται να αποτρέψουν την αποτελεσματική διεξαγωγή της εποπτείας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία προχωρήσει σε ανάθεση σημαντικών δραστηριοτήτων της σε διαχειριστή, η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την οργανωτική δομή και το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ), σε συνάρτηση με την αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και του προγράμματος λειτουργιών του διαχειριστή.

(3) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (2), αρνείται τη χορήγηση της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου απαιτούμενης άδειας και ενημερώνει προς τούτο την αιτήτρια εταιρεία με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της.

(4) Η απόφαση για χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου άδειας, γνωστοποιείται στην αιτήτρια εταιρεία εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης χορήγησης άδειας ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή από την αιτήτρια εταιρεία επιπρόσθετων πληροφοριών οι οποίες δυνατό να απαιτηθούν από αυτήν.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί στην ιστοσελίδα της πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των αδειοδοτημένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων.

(6) Οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στην εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας, εφόσον η άδεια διά της οποίας αυτό νομιμοποιείται να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, δεν απαγορεύει σε αυτό την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

(7) Πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να χορηγεί πιστωτική διευκόλυνση, στο πλαίσιο των εργασιών του.

(8) Οι εταιρείες που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και δεν αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Αλλαγή σε ειδικές συμμετοχές

6.-(1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο–

(α) Προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή, ή

(β) προτίθεται να αυξήσει ή να μειώσει άμεσα ή έμμεσα την ειδική συμμετοχή του σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή σε διαχειριστή ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, να φθάσει ή να υπερβεί ή να μειωθεί κάτω από το είκοσι τοις εκατόν (20%), το τριάντα τοις εκατόν (30%) ή το πενήντα τοις εκατόν (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή ή ώστε η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής να καταστεί ή να παύσει να είναι θυγατρική του,

οφείλει να γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα το ύψος της συμμετοχής η οποία θα προκύψει με τον τρόπο αυτό.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της κατά το εδάφιο (1) πλήρους συμπληρωμένης γνωστοποίησης της αγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής, δύναται να μην επιτρέψει την εν λόγω αγορά ή αύξηση της ειδικής συμμετοχής, εάν, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή, δεν έχει ικανοποιηθεί ότι οι προτεινόμενοι μέτοχοι της εταιρείας, έχουν καλή φήμη και, σε περίπτωση που κατόπιν της απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής διορίζονται νέα  μέλη διοικητικού οργάνου στην εταιρεία αυτή, η Κεντρική Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι, αυτοί πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας και ότι οι παράγραφοι (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ή οι παράγραφοι (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, ανάλογα με την περίπτωση, συνεχίζουν να πληρούνται και η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίσει προθεσμία για την υλοποίησή της προτεινόμενης απόκτησης.

(3) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστής ευθύς ως λάβει γνώση ότι οποιαδήποτε αγορά, αύξηση ή μείωση των συμμετοχών στο κεφάλαιό της, όπου αυτές οι συμμετοχές υπερβαίνουν ή μειώνονται κάτω από οποιαδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) όρια ή όπου οι συμμετοχές αυτές καθιστούν ή παύουν να καθιστούν την εταιρεία θυγατρική, πληροφορεί την Κεντρική Τράπεζα.

Περιορισμοί για λόγους εθνικού συμφέροντος

6Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, η Κεντρική Τράπεζα για λόγους εθνικού συμφέροντος δύναται –

(α) Να αρνηθεί σε νομικό πρόσωπο τη χορήγηση άδειας για αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία,

(β) να μην επιτρέψει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, και

(γ) να μην επιτρέψει το διορισμό μέλους σε διοικητικό όργανο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.

Τερματισμός δραστηριοτήτων

7.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων αποφασίσει να τερματίσει τις δραστηριότητές της, υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα σχέδιο δράσης για τη διαδικασία τερματισμού το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) σχέδιο δράσης καθώς και ο τερματισμός δραστηριοτήτων υπόκεινται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

Αναστολή άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή

8.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσα σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή άδεια, σε περίπτωση που–

(α) Σταθμίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, αποφασίσει να μην προχωρήσει με την ανάκληση της άδειας, ή

(β) έχει υποψία για ισχυριζόμενη παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας ή των όρων της χορηγηθείσας στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή στο διαχειριστή άδειας.

(2) Εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) περιπτώσεις, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να θέσει εύλογη προθεσμία η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της αναστολής της άδειας, εντός της οποίας η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα.

(3) Εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τη συμμόρφωσή της προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους όρους της εκδοθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας.

(4) Εάν η Κεντρική Τράπεζα–

(α) Ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής συμμορφώθηκε με τις διατάξεις των εφαρμοστέων εδαφίων (2) και (3), ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζει την αναστολή της άδειας και ενημερώνει γραπτώς την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή τον διαχειριστή, ανάλογα με την περίπτωση, ή

(β) δεν ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής συμμορφώθηκε με τις διατάξεις των εφαρμοστέων εδαφίων (2) και (3), ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει πάραυτα την περίοδο αναστολής της άδειας και ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάκλησής της.

(5) Κατά την περίοδο της αναστολής της άδειας, εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων, η εν λόγω εταιρεία δύναται να συνεχίσει τις λειτουργίες αυτής οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, αλλά δεν επιτρέπεται να αγοράζει νέες πιστωτικές διευκολύνσεις.

(6) Κατά την περίοδο της αναστολής της άδειας διαχειριστή, ο διαχειριστής δύναται να συνεχίσει τις λειτουργίες του, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, αλλά δεν επιτρέπεται να αναλάβει τη διαχείριση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Ανάκληση άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή

9.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσα άδεια, εάν κατά την κρίση της, η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής-

(α) Εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή υπέβαλε, γνωστοποίησε ή άλλως πως δημοσιοποίησε με οποιοδήποτε τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα∙

(β) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησής της ή δραστηριοποίησής του, αντίστοιχα,

(γ) έχει διαπράξει παραβάσεις διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή/και έχει διαπράξει επανειλημμένως τέτοιες παραβάσεις.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας, εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστής παύει πάραυτα να προβαίνει σε αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων ή διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων, αντίστοιχα.

(3) Σε περίπτωση ανάκλησης της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσας άδειας, η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής οφείλει όπως εντός ενός (1) μηνός υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα για έγκριση, σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της δραστηριότητας αγοράς και διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, αντίστοιχα.

(4) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, της οποίας η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσα άδεια έχει ανακληθεί, παραμένει υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας μέχρις ότου η Κεντρική Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι η εν λόγω εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου επέρχεται πλήρως πώληση των αγορασθέντων πιστωτικών διευκολύνσεων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης το οποίο εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση που εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστής παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (2) ή/και (3), αφού δώσει στην εν λόγω εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή στον διαχειριστή την ευκαιρία να ακουστεί, δύναται να της/του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000).

Εποπτεία δραστηριοτήτων εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστή

10.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τις δραστηριότητες των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των διαχειριστών προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων αγοράς και διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δημοκρατία.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εφόσον κρίνει ότι επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία δύναται να παρεμβαίνει στο ρυθμό των κατασχέσεων ενυπόθηκων ακινήτων με την έκδοση γενικών ή ειδικών οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών.

Ελάχιστο κεφάλαιο

11.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει να διατηρεί ανά πάσα στιγμή ελάχιστο πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000).

(2) Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ελάχιστο κεφάλαιο όταν υπάρχει εγκεκριμένο από την Κεντρική Τράπεζα σχέδιο για τη διάλυση και ρευστοποίηση αυτής.

Αξιολόγηση διοικητικού οργάνου και των κατόχων καίριων θέσεων

12.-(1) Η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής, κατά περίπτωση, αξιολογεί και διασφαλίζει την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού του οργάνου και των κατόχων καίριων θέσεων πριν τον διορισμό τους και σε συνεχή βάση και η εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας, καθορίζονται σε σχετική οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα για τον σκοπό αυτό.

(2) Πρόσωπο δεν διορίζεται και δεν ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ή ως κάτοχος καίριας θέσης σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία διενεργεί αξιολόγηση για την καταλληλότητα των εν λόγω προσώπων.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών, αξιολογήσει ότι οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή είναι ανίκανο και/ή ακατάλληλο να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου, δύναται να διατάξει όπως, το πρόσωπο αυτό παύσει να ενεργεί ως μέλος του διοικητικού οργάνου της εν λόγω εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή.

Διαδικασίες διακυβέρνησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή

12Α.-(1) Η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής διαθέτει άρτιο πλαίσιο, διαδικασίες και μηχανισμούς διακυβέρνησης που να διασφαλίζουν τη συνεχή συμμόρφωση με τις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ή τις παραγράφους (δ) έως (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι διαδικασίες διακυβέρνησης, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1), είναι επαρκείς και είναι σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας, ως προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχει το επιχειρηματικό μοντέλο και οι δραστηριότητες της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα, εκδίδει οδηγία, για την εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των διαχειριστών, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όσον αφορά το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Σχέση με τον δανειολήπτη ή/και εγγυητή ή/και πάροχο εξασφάλισης

12Β. Η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης-

(α) ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά·

(β) παρέχουν στους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης πληροφορίες οι οποίες δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς·

(γ) σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών ή/και των εγγυητών ή/και των παρόχων εξασφάλισης· και

(δ) επικοινωνούν με τους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή:

Νοείται ότι, ο διαχειριστής στη σχέση του με τους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης, ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαιτούμενα στοιχεία προς άσκηση προληπτικής εποπτείας

13.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό του τρόπου, της συχνότητας, των ημερομηνιών υποβολής και αναφοράς, καθώς και της μορφής της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3) πληροφόρησης.

(3) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστής υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα οποιεσδήποτε πληροφορίες, τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας.

Έλεγχος και εποπτεία εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και συμμετοχή στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ

14.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να επιτρέψει σε δεόντως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς αυτής να εισέλθουν στα κτίριά της για να ελέγξουν ή/και εποπτεύσουν ή/και διερευνήσουν τις εργασίες και δραστηριότητές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή αρχεία ή/και να διαβιβάσει στην Κεντρική Τράπεζα οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων αυτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο αγορασθέντων πιστωτικών διευκολύνσεων.

(2) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να υποβοηθούνται από δεόντως προσοντούχα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα και τα οποία υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεινται οι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας.

(3) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 28Ε του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποβάλλει δεδομένα, για το σύνολο των πιστωτικών διευκολύνσεων τις οποίες κατέχει στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, ως τα δεδομένα αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Α της περί του Ορισμού του Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων Οδηγίας του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας και κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα Β της οδηγίας αυτής, τα οποία τηρούνται στην εν λόγω βάση δεδομένων, μόνο για δανειολήπτες ή/και εγγυητές ή/και παρόχους εξασφάλισης ή/και τα συνδεδεμένα με τους δανειολήπτες πρόσωπα, των οποίων η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις, νοουμένου ότι έχει εκπληρώσει τις απορρέουσες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 υποχρεώσεις της, καθώς και την οικεία εθνική νομοθεσία.

(4) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παραχωρεί σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Τήρηση απόρρητου

15.-(1) Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι απόρρητη και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τη δημοσίευση ανώνυμων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.

Πόροι για εκτέλεση καθηκόντων

16. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με εύλογο τρόπο να-

(α) καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· και

(β) εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό και την καταβολή τέτοιων εξόδων από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ή από τους διαχειριστές ή από τους αιτητές άδειας ή από τους αιτητές αλλαγής σε ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4Α, 5 και 6.

Εξουσία έκδοσης οδηγιών

17.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση-

(α) Των διαδικασιών χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης χορηγηθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας και των διαδικασιών αξιολόγησης ειδικής συμμετοχής∙

(β) της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των κατόχων καίριων θέσεων στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και στον διαχειριστή.

(γ) της εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και των διαχειριστών, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όσον αφορά το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12Α∙

(δ) της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους∙

(ε) των διαδικασιών αναθεώρησης, διαχείρισης και αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων∙

(στ) της διαδικασίας χειρισμού καταγγελιών των δανειοληπτών σχετικά με τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων.

Πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης

18.-(1) Πριν από την πώληση-

(α) του όλου του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών του διευκολύνσεων, νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες του ημερήσιου τύπου και-

(i) οι δανειολήπτες, οι εγγυητές τους και οι πάροχοι εξασφάλισής τους, εάν το επιθυμούν, δύνανται εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών από την εν λόγω δημοσίευση, να υποβάλουν πρόταση αγοράς της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης·

(ii) σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο, το νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται να ειδοποιεί με επιστολή τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές του και τους παρόχους εξασφάλισής του για την πρόθεσή του αυτή·

(β) μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών του διευκολύνσεων, πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4-

(i) κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες του ημερήσιου τύπου, η οποία έχει τη μορφή γενικής αναφοράς και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ειδική πληροφόρηση που αφορά τις υπό πώληση πιστωτικές διευκολύνσεις ή/και τους εμπλεκόμενους δανειολήπτες ή/και εγγυητές ή/και παρόχους εξασφάλισης·

(ii) ειδοποιεί με επιστολή τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές του και τους παρόχους εξασφάλισής του, όπως εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής αυτής, υποβάλουν πρόταση, εάν το επιθυμούν, για αγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης· και

(iii) η εν λόγω πρόταση, υποβάλλεται μόνο μία φορά από τον δανειολήπτη ή τους εγγυητές του ή τους παρόχους εξασφάλισής του και, σε περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των  σαράντα πέντε  (45)  ημερών  δεν  υποβληθεί  τέτοια  πρόταση,  τεκμαίρεται  ότι ούτε ο δανειολήπτης, ούτε ο εγγυητής του, ούτε ο πάροχος εξασφάλισης του, επιθυμούν την υποβολή πρότασης.

(1Α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση κατά την οποία η αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων πραγματοποιείται εντός του ίδιου συγκροτήματος εταιρειών.

(2) (α) Οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση μεταβιβάζεται από νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 (εφεξής «ο εκχωρητής») προς οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 αγοραστές, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο της μεταβίβασης και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την πιστωτική διευκόλυνση, μεταβιβάζονται αυτόματα στη μεταξύ δανειολήπτη και αγοραστή σχέση και εξακολουθούν να είναι έγκυρα μεταξύ των δύο αυτών μερών.

(β) Ο εκχωρητής υποχρεούται ανά εξαμηνία, να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα έκθεση την οποία δημοσιοποιεί και στην οποία περιλαμβάνονται -

(i) Στοιχεία για τον αριθμό και το ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν πωληθεί σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4, και

(ii) στοιχεία για τον αριθμό και το ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν εξαγοραστεί από δανειολήπτη.

(γ) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) μεταβίβαση, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υπό εξέλιξη διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVA του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου και δεν επηρεάζει οποιαδήποτε αποτελέσματα επέρχονται λόγω εφαρμογής των διατάξεων των εν λόγω Νόμων.

(δ) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) μεταβίβαση, δεν επηρεάζει το δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλλει αίτηση για Διακανονισμό Αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, ούτε το δικαίωμα του δανειολήπτη ή άλλου προσώπου για διορισμό εξεταστή δυνάμει του Μέρους IVA του περί Εταιρειών Νόμου ή/και να απευθυνθεί σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, για σκοπούς υποβολής παραπόνων ή/και για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.

(ε) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) μεταβίβαση, δεν επηρεάζει το προβλεπόμενο στο Παράρτημα 2, Μέρος Ι του επισυνημμένου στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας, Κώδικα Συμπεριφοράς, δικαίωμα του δανειολήπτη.

(3)(α) Από το χρόνο μεαβίβασης ο αγοραστής πιστωτικών διευκολύνσεων υποκαθιστά τον εκχωρητή ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με και κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε εξασφάλιση λαμβάνεται από τον εκχωρητή, για σκοπούς διασφάλισης της αποπληρωμής της πιστωτικής διευκόλυνσης, να μεταβιβάζεται στον αγοραστή, να κρατείται και να είναι στη διάθεση του αγοραστή ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή της πιστωτικής διευκόλυνσης που μεταβιβάστηκε:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 19, οι εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε συμβάσεις εγγυήσεων και οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος.

(β) Ο αγοραστής πιστωτικών διευκολύνσεων έχει τα ίδια δικαιώματα, την ίδια σειρά προτεραιότητας και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις σε σχέση με τις πιστωτικές διευκολύνσεις και τις εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν, όπως ο εκχωρητής.

(γ) Η κατοχή οποιωνδήποτε εγγράφων, βιβλίων, αγαθών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του εκχωρητή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο μεταβίβασης μαζί με όλα τα συναφή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα, βιβλία, αγαθά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και, εν αναμονή οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης στην πράξη, ο εκχωρητής θεωρείται ότι κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, βιβλίο, αγαθό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο σε καταπίστευμα ή ως θεματοφύλακας (bailee), ανάλογα με την περίπτωση, αποκλειστικά προς όφελος του αγοραστή.

(δ) Όλα τα έγγραφα, βιβλία, αρχεία και παραδοχές τα οποία αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία βάσει νόμου ή άλλως πως υπέρ ή εναντίον του εκχωρητή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή εναντίον του αγοραστή κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης.

(4) Οποιαδήποτε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αγωγής, διαιτησίας, διαδικασίας εκποίησης ακινήτων ή άλλης διαδικασίας, και οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα ή διάταγμα ή απόφαση που κατά το χρόνο μεταβίβασης εκκρεμεί ή υφίσταται από ή εναντίον ή εις όφελος του εκχωρητή σε σχέση με τις πιστωτικές διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται, δεν τερματίζεται ούτε διακόπτεται ούτε επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο δυσμενώς λόγω της μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων και εξασφαλίσεων, αλλά δύναται να καταχωρίζεται ή να συνεχίζεται ή να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται από ή εναντίον του αγοραστή πιστωτικών διευκολύνσεων, ο οποίος υποκαθιστά αυτόματα τον εκχωρητή στη νομική αυτή διαδικασία ή στο αγώγιμο δικαίωμα ή διάταγμα ή απόφαση, κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

(5) Όπου σε οποιοδήποτε έγγραφο, οποτεδήποτε και αν έγινε ή εκτελέστηκε, περιέχεται ή εξυπακούεται οποιαδήποτε αναφορά στον εκχωρητή, τότε, στο βαθμό που τέτοιο έγγραφο αφορά οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση μεταβιβάζεται στον αγοραστή των πιστωτικών διευκολύνσεων, τέτοια αναφορά διαβάζεται, ερμηνεύεται και ισχύει ως αναφορά στον αγοραστή κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης, εκτός όπου το σχετικό κείμενο απαιτεί διαφορετικά.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τον χρόνο μεταβίβασης, καταχωρισθεί ή εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, η αντικατάσταση και/ή υποκατάσταση του εκχωρητή από τον αγοραστή, για τους σκοπούς της εκκρεμούσας διαδικασίας, γνωστοποιείται με την καταχώριση από τον εκχωρητή σχετικής ειδοποίησης προς το οικείο πρωτοκολλητείο ή Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία δεν φέρει οποιοδήποτε τέλος και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της αναφερόμενης στο εδάφιο (5) του άρθρου 19 γνωστοποίησης και η εν λόγω ειδοποίηση, γίνεται δεκτή σε όλες τις νομικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της μεταβίβασης και του χρόνου μεταβίβασης της υπό αναφορά πιστωτικής διευκόλυνσης και συναφών εξασφαλίσεων.

(7) Σε σχέση με οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία που εγείρεται κατά ή μετά τον χρόνο μεταβίβασης, σε περίπτωση αμφισβήτησης της μεταβίβασης, η παρουσίαση αντιγράφου της σχετικής σελίδας της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, στην οποία περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (5) του άρθρου 19 γνωστοποίηση, από οποιονδήποτε λειτουργό του εκχωρητή ή του αγοραστή, σε συνάρτηση με γραπτή δήλωση και/ή προφορική μαρτυρία και/ή ένορκη δήλωση τέτοιου λειτουργού, ότι η υπό αναφορά στην εν λόγω διαδικασία πιστωτική διευκόλυνση και συναφείς εξασφαλίσεις εμπίπτουν στην αναφερόμενη στη δημοσίευση συμφωνία, γίνεται δεκτή σε όλες τις νομικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της μεταβίβασης και του χρόνου μεταβίβασης της υπό αναφορά πιστωτικής διευκόλυνσης και συναφών εξασφαλίσεων.

(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, ο Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία μηχανογραφική ή άλλη αλλαγή, ώστε το όνομα του εκχωρητή, οπουδήποτε παρουσιάζεται, να αντικαθίσταται από το όνομα του αγοραστή, χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια εκ μέρους του εκχωρητή και αγοραστή, πλην της τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών για εγγραφή του αγοραστή σε μητρώο της αρμόδιας αρχής.

(9) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων  του εδαφίου (3) του άρθρου 19, μετά από σχετική γραπτή από κοινού αίτηση του εκχωρητή και του αγοραστή στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία μηχανογραφική ή άλλη αλλαγή, ώστε το όνομα του εκχωρητή, οπουδήποτε παρουσιάζεται, να αντικαθίσταται από το όνομα του αγοραστή, χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια εκ μέρους του εκχωρητή και του αγοραστή.

(10) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν επηρεάζουν ή/και τυγχάνουν εφαρμογής, σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία ή διοικητικής  φύσεως  διαδικασία ή σε οποιοδήποτε ποινικής φύσεως διάταγμα ή σε οποιαδήποτε απόφαση δικαστηρίου σε ποινική υπόθεση ή σε οποιοδήποτε δικαίωμα έναρξης ποινικής διαδικασίας ή διοικητικής φύσεως διαδικασίας,  που τυχόν εκκρεμεί ή υφίσταται εναντίον του εκχωρητή κατά τον χρόνο μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων ή σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και τέτοια διαδικασία ή διάταγμα ή απόφαση ή δικαίωμα εναντίον του εκχωρητή δεν τερματίζεται ούτε διακόπτεται ούτε επηρεάζεται, με οποιονδήποτε τρόπο δυσμενώς, λόγω της μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων ή εξασφαλίσεων, αλλά δύναται να καταχωρίζεται ή να συνεχίζεται ή να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται εναντίον του εκχωρητή.

(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου, η μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων και εξασφαλίσεων διενεργείται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Γνωστοποίηση από εκχωρητή και αγοραστή προς δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης και δημοσίευση χρόνου μεταβίβασης

19.-(1) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 νομικό πρόσωπο, πριν από την πρώτη ανακοίνωση ή κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δανειοληπτών, εγγυητών ή παρόχων εξασφαλίσεων, προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στην προβλεπόμενη ενημέρωση.

(2) Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη μεταβίβαση όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων, ο εκχωρητής και ο αγοραστής πληροφορούν γραπτώς, με συστημένη επιστολή, τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές και τους παρόχους εξασφάλισης αυτού, ότι η πιστωτική διευκόλυνση και οι συναφείς εξασφαλίσεις έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο και ο αγοραστής παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας των προσώπων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πιστωτικών διευκολύνσεων και των συναφών εξασφαλίσεων που έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, καθώς και τους νέους αριθμούς λογαριασμών των πιστωτικών διευκολύνσεων.

(3) Κατά την ημέρα της μεταβίβασης όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ο εκχωρητής και ο αγοραστής πληροφορούν από κοινού με γραπτή ειδοποίηση για την εν λόγω μεταβίβαση τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/και άλλους φορείς που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου έχουν εξουσία καταχώρισης εξασφαλίσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, η οποία διατηρεί οποιοδήποτε μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένες οι εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί, παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Σε σχέση με τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τις επωνυμίες και αριθμούς εγγραφής των εταιρειών που έχουν παραχωρήσει εξασφάλιση, η οποία έχει μεταβιβαστεί·

(β) σε σχέση με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί και το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της κάθε εξασφάλισης·

(γ) σε σχέση με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/και άλλους φορείς που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου έχουν εξουσία καταχώρισης εξασφαλίσεων, τις επωνυμίες, αριθμούς εγγραφής και αριθμούς μερίδας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του εκχωρητή και αγοραστή και τις επωνυμίες ή ονόματα, αριθμούς εγγραφής ή αριθμούς ταυτοτήτων, αριθμούς μερίδας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών και τις αξίες που αφορούν την εξασφάλιση των εταιρειών ή των φυσικών προσώπων που έχουν παραχωρήσει εξασφάλιση, η οποία έχει μεταβιβαστεί·

(δ) σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας η οποία διατηρεί οποιοδήποτε μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένες οι εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί, οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία είναι απαραίτητη για να δύναται τέτοια αρμόδια αρχή να εντοπίσει με σαφήνεια τις εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί.

(4) Κατά τον χρόνο μεταβίβασης και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ο εκχωρητής και ο αγοραστής, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε καταχώριση και/ή εγγραφή και/ή απόσυρση και/ή ακύρωση οποιασδήποτε εξασφάλισης.

(5) Ο εκχωρητής και ο αγοραστής, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία μεταβίβασης, προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αναφορικά με τη μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων και την ημερομηνία μεταβίβασης αναφέροντας την ημερομηνία της μεταξύ τους συμφωνίας, στην οποία καθορίζεται ο χρόνος μεταβίβασης:

Νοείται ότι, δεν δημοσιοποιούνται οποιεσδήποτε λεπτομέρειες των μεταβιβαζόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και συναφών εξασφαλίσεων.

Επιβολή διοικητικών μέτρων για αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων χωρίς άδεια ή σε βάρος της συνετούς διοίκησης

20.-(1) Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο εναντίον προσώπου το οποίο αποκτά πιστωτικές διευκολύνσεις κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή το οποίο δεν παρέχει τη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 6 ή για το οποίο η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι ενεργεί εις βάρος της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή, ως ακολούθως:

(α) Με τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης στην οποία προσδιορίζεται το υπεύθυνο νομικό πρόσωπο καθώς και η φύση της παράβασης.

(β) με διαταγή προς το υπαίτιο πρόσωπο να παύσει την άσκηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς.

(γ) με την πληρωμή διοικητικού χρηματικού προστίμου μέχρι και του διπλασίου του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, εφόσον το εν λόγω όφελος δύναται να προσδιοριστεί αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση που το αποκομισθέν όφελος δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί, με την επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, το οποίο δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο αγοράζει ή αυξάνει άμεσα ή έμμεσα την ειδική συμμετοχή σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 και την εκπεφρασμένη αντίθεση της ιδίας, δύναται να αποφασίσει-

(α) Την αναστολή της άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων ψήφου, ή

(β) την ακύρωση των ψήφων ή/και για τη διάθεση της συμμετοχής εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

21. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σε περίπτωση κατά την οποία νομικό πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με τους όρους χορηγηθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας ή οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας εκδιδομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αφού καλέσει σε απολογία το εν λόγω νομικό πρόσωπο, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται-

(α) Για κάθε παράβαση να επιβάλει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000), αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης και, εάν η παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται και το νομικό πρόσωπο ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής αρνούνται ή παραλείπουν να συμμορφωθούν, διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν ευρώ (€100) μέχρι τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης. ή/και

(β) με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα στο νομικό πρόσωπο άδεια.

Ποινικά αδικήματα

22.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία νομικό πρόσωπο–

(α) Αρνείται σκοπίμως ή παραλείπει να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτητέες από την Κεντρική Τράπεζα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, ή

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες ή παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, ή

(γ) παρέχει ψευδείς, παραπλανητικές ή ελλιπείς εκθέσεις ή πληροφορίες,

τόσο το εν λόγω νομικό πρόσωπο όσο και οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού του οργάνου σε γνώση του οποίου διενεργείται ή παραλείπεται ο,τιδήποτε από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται και οι δύο κεχωρισμένως σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000):

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα σε νομικό πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδεια.

(2) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο προβαίνει στην αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων ή στη διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων παρά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσα σε αυτό άδεια, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000).

Δικαιοδοσία

23. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, δικαιοδοσία για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχουν τα επαρχιακά δικαστήρια της Δημοκρατίας.

Ανεύθυνο της Κεντρικής Τράπεζας και των λειτουργών αυτής

24. Η Κεντρική Τράπεζα και οποιοσδήποτε σύμβουλος ή λειτουργός αυτής, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας με απαίτηση την καταβολή αποζημιώσεων αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Οδηγιών εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

Δικαίωμα συμψηφισμού

25.-(1) Όταν o εκχωρητής είναι πιστωτικό ίδρυμα, οι όροι της μεταβίβασης πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να περιλαμβάνουν πρόνοιες, ώστε κατά τη μεταβίβαση πιστωτικών διευκολύνσεων να δημιουργείται ή να διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών διευκολύνσεων με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον δανειολήπτη στον εκχωρητή.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη μεταβίβαση πιστωτικών διευκολύνσεων δημιουργείται ή διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών διευκολύνσεων με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον δανειολήπτη στον εκχωρητή, τηρούνται τα ακόλουθα:

(α) Τα έγγραφα της μεταβίβασης πιστωτικών διευκολύνσεων περιγράφουν επακριβώς το πεδίο εφαρμογής του συμψηφισμού·

(β) εφαρμόζεται διαδικασία θωράκισης των πιστωτικών υπολοίπων των δανειοληπτών στον εκχωρητή που υπόκεινται στο δικαίωμα συμψηφισμού και η διαδικασία αυτή αφορά τη δέσμευση στοιχείων ενεργητικού προς όφελος του αγοραστή ίσης τουλάχιστον αξίας με τα ποσά που υπόκεινται στο δικαίωμα συμψηφισμού, με σκοπό την πλήρη αντιστάθμιση του κινδύνου συμψηφισμού του αγοραστή, και τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν είναι διαθέσιμα για τη συνολική περιουσία του εκχωρητή·

(γ) ο εκχωρητής και ο αγοραστής καθορίζουν και καταγράφουν στα έγγραφα της μεταβίβασης πιστωτικών διευκολύνσεων τη διαδικασία και συχνότητα ενημέρωσης αμφοτέρων για το ποσό που εμπίπτει σε δέσμευση, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, και για τη συχνότητα της λογιστικής αναπροσαρμογής για το σύνολο των ποσών που υπόκεινται σε συμψηφισμό.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία θωράκισης του δικαιώματος συμψηφισμού, το είδος των στοιχείων που τηρούνται προς όφελος του αγοραστή και για τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς εποπτείας της ορθής εφαρμογής και λειτουργίας της διαδικασίας.

Μεταβατική διάταξη

26.-(1) Διαχειριστής, άλλος από το πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, ο οποίος πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 ασκούσε εργασίες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Β εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, ο διαχειριστής δεν συμμορφώνεται εντός της υπό αναφοράς ταχθείσας χρονικής προθεσμίας με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Β του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, ο διαχειριστής παύει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.