Εξουσία έκδοσης οδηγιών

17.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση-

(α) Των διαδικασιών χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης χορηγηθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας και των διαδικασιών αξιολόγησης ειδικής συμμετοχής∙

(β) της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των κατόχων καίριων θέσεων στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και στον διαχειριστή.

(γ) της εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και των διαχειριστών, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όσον αφορά το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12Α∙

(δ) της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους∙

(ε) των διαδικασιών αναθεώρησης, διαχείρισης και αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων∙

(στ) της διαδικασίας χειρισμού καταγγελιών των δανειοληπτών σχετικά με τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων.