Πόροι για εκτέλεση καθηκόντων

16. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με εύλογο τρόπο να-

(α) καθορίζει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· και

(β) εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό και την καταβολή τέτοιων εξόδων από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ή από τους διαχειριστές ή από τους αιτητές άδειας ή από τους αιτητές αλλαγής σε ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4Α, 5 και 6.