Τήρηση απόρρητου

15.-(1) Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι απόρρητη και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τη δημοσίευση ανώνυμων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.