Επιβολή ετήσιου τέλους

16. Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων αποζημιώνει την Κεντρική Τράπεζα για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με τη διεξαγωγή των εποπτικών αυτής λειτουργιών διά της καταβολής σε αυτήν ετησίου τέλους ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) πληρωτέου κάθε φορά κατά την ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στην αρχική ημερομηνία της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσας άδειας.