Εξουσία έκδοσης οδηγιών

17.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση-

(α) Των διαδικασιών χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης χορηγηθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας ∙

(β) των κριτηρίων ικανότητας και καταλληλότητας των μετόχων, συμβούλων και κατόχων καίριων θέσεων στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

(γ) της εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων∙

(δ) της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους∙

(ε) των διαδικασιών αναθεώρησης, διαχείρισης και αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.