Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015.