Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αγοραστής» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4∙

«άδεια» σημαίνει τη χορηγούμενη άδεια αγοράς ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα» ή «ΑΠΙ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

«βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ» σημαίνει τη βάση δεδομένων που ανήκει και τυγχάνει επεξεργασίας από την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ, στην οποία συμμετέχουν-

(α) νομικά πρόσωπα, τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, εφόσον κατέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις· ή/και

(β) διαχειριστές, οι οποίοι εμπίπτουν στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου “διαχειριστής”, βάσει της σύμβασης διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συνομολογήσει οι διαχειριστές αυτοί∙

«βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον όρο “κτηματικό μητρώο”, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

«δανειολήπτης» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται πιστωτική διευκόλυνση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η πιστωτική διευκόλυνση συνίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εξ αποφάσεως πιστωτή έναντι εξ αποφάσεως οφειλέτη που ενσωματώνονται σε ή/και προκύπτουν από δικαστική ή διαιτητική απόφαση η οποία εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης στην οποία ο εξ αποφάσεως οφειλέτης ήταν συμβαλλόμενο μέρος ως πρωτοφειλέτης, ο όρος «δανειολήπτης» σημαίνει τον εξ αποφάσεως οφειλέτη∙

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

«διαχειριστής» ή «διαχειριστής πιστωτικών διευκολύνσεων» σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, συμβάλλεται με νομικό πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, διαχειρίζεται και μεριμνά για λογαριασμό του νομικού προσώπου το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, για την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 νομικού προσώπου που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης και διεξάγει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Την επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και βάσει των οδηγιών που παρέχονται σε αυτόν από το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 νομικό πρόσωπο, των όρων και προϋποθέσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του νομικού προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, που απορρέουν από τη σύμβαση  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, εφόσον αυτός δεν είναι μεσίτης πιστώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές  σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου ή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου·

(β) τη συνομολόγηση και/ή κατάρτιση συμφωνιών αναδιάρθρωσης και/ή συμφωνιών διευθέτησης των πιστωτικών διευκολύνσεων και/ή των οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, για σκοπούς είσπραξης και/ή ανάκτησης των οφειλών του δανειολήπτη, καθ’ οιονδήποτε επιτρεπόμενο από την οικεία νομοθεσία τρόπο, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και/ή της εκποίησης των χορηγηθέντων εξασφαλίσεων, δια συμφωνίας ή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου·

(γ) την εκτέλεση δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης, η οποία εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης:

Νοείται ότι, o διαχειριστής, για την εκτέλεση δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης μέσω δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, λαμβάνει νομικές υπηρεσίες από δικηγόρο, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα ή από εταιρεία δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου·

(δ) την είσπραξη ή την ανάκτηση εξοφλητικών δόσεων από τον δανειολήπτη ή τους εγγυητές ή τους παρόχους εξασφαλίσεων αυτού, που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου, που απορρέουν από τη σύμβαση  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, εφόσον δεν αποτελεί υπηρεσία πληρωμών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου:

Νοείται ότι, η εν λόγω είσπραξη ή ανάκτηση εξοφλητικών δόσεων από εγγυητή ή πάροχο εξασφάλισης γίνεται για σκοπούς εκτέλεσης σχετικής δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης ή επιτρέπεται σε άλλες περιπτώσεις μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εγγυητή ή του παρόχου εξασφάλισης.

(ε) τη διαχείριση οποιωνδήποτε καταγγελιών που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου, που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης·

(στ) την ενημέρωση του δανειολήπτη για τυχόν μεταβολές των επιτοκίων, των εξόδων ή των πληρωμών που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου που απορρέουν από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ή προκύπτουν από την ίδια τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης:

Νοείται ότι, ο διαχειριστής κατά τη διεξαγωγή  των πιο πάνω δραστηριοτήτων ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό του προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση κατοχή κεφαλαίου το οποίο αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατόν (10%) ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου εταιρείας ή το οποίο καθιστά δυνατή την άσκηση ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση εταιρείας.

«εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων» σημαίνει εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε άδεια εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ∙

«καταλληλότητα» σημαίνει τον βαθμό στον οποίο κρίνεται ότι πρόσωπο έχει καλή φήμη και διαθέτει, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο μαζί με άλλα πρόσωπα, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και η έννοια αυτή περιλαμβάνει την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και την ανεξάρτητη βούληση κάθε μεμονωμένου ατόμου, καθώς και την ικανότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

«κάτοχος καίριας θέσης έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το   άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και εφαρμόζεται, στην έκταση που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, κατ’ αναλογία στα μέλη του προσωπικού του νομικού προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και στο άρθρο 4Α του παρόντος Νόμου·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κράτος το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Πόρτο τη 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 17η Μαΐου, 1993.

«πιστωτική διευκόλυνση» σημαίνει-

(α) oποιαδήποτε σύμβαση παροχής χρηματοπιστωτικής χορήγησης η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δάνειο και όριο πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του κατά πόσο η σχετική σύμβαση έχει τερματισθεί ή όχι και/ή έχει λήξει ή όχι και/ή σε σχέση με αυτή εκκρεμούν οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες ή όχι, νοουμένου ότι από τη σύμβαση προκύπτουν συνεχιζόμενες και/ή μη πλήρως διευθετημένες υποχρεώσεις του οφειλέτη έναντι του πιστωτή αυτού,

(β) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εξ αποφάσεως πιστωτή έναντι του εξ αποφάσεως οφειλέτη που ενσωματώνονται σε ή/και προκύπτουν από δικαστική απόφαση η οποία δεν είναι ποινικής ή διοικητικής φύσης ή από διαιτητική απόφαση και αφορά σύμβαση παροχής χρηματοπιστωτικής χορήγησης στην οποία ο εξ αποφάσεως οφειλέτης ήταν συμβαλλόμενο μέρος ως πρωτοφειλέτης, νοουμένου ότι από την απόφαση προκύπτουν συνεχιζόμενες και/ή μη πλήρως διευθετημένες υποχρεώσεις του εξ αποφάσεως οφειλέτη έναντι του εξ αποφάσεως πιστωτή:

Νοείται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση του εξ αποφάσεως πιστωτή προς τον εξ αποφάσεως οφειλέτη η οποία είναι χρηματική και υπερβαίνει την οφειλή του εξ αποφάσεως οφειλέτη προς τον εξ αποφάσεως πιστωτή δεν περιλαμβάνεται στον όρο «πιστωτική διευκόλυνση» και δεν μεταβιβάζεται στον αγοραστή∙

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει ΑΠΙ ή υποκατάστημα το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

«στενοί δεσμοί» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

«συγκρότημα εταιρειών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 και το εδάφιο (5) του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, ο όρος αυτός περιλαμβάνει εταιρεία, εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και αποτελεί μέρος συγκροτήματος εταιρειών·

«σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή και του προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

«σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή ως εκτελούντα την επεξεργασία και του προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 ως υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

«χρηματοδοτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

«χρόνος μεταβίβασης» σημαίνει το χρονικό σημείο που καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του εκχωρητή και του αγοραστή ως ο χρόνος της μεταβίβασηςτων πιστωτικών διευκολύνσεων.