Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτή ή εξ αποφάσεως πιστωτή, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του  εδαφίου (1) του άρθρου 4· και

(β) στην ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή, από νομικά πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(2) Από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) εξαιρούνται πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες-

(α) διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή

(β) μεταβιβάζονται, δυνάμει των διατάξεων του περί Τιτλοποιήσεων Νόμου ή του περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου.