Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις

4.-(1) Νομικά πρόσωπα, τα οποία επιτρέπεται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις είναι τα ακόλουθα:

(α) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, περιλαμβανομένης και εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της οποίας τα οικονομικά μέσα προέρχονται είτε από ιδιωτικά είτε από δημόσια κεφάλαια, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία και στην οποία χορηγήθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα·

(γ) πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους και το οποίο δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ή να έχει εγκατεστημένο υποκατάστημα στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

(δ) χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε άλλο κράτος μέλος και το οποίο παρέχει υπηρεσίες ή διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Βδις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

(ε) μη πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμο. και

(στ) οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβλέπεται στο παρόν εδάφιο και το οποίο έτυχε της εκ των προτέρων γραπτής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας, κατόπιν υποβολής από αυτό τεκμηριωμένης και δεόντως αιτιολογημένης αίτησης στην Κεντρική Τράπεζα, αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους το νομικό αυτό πρόσωπο, δεν προτίθεται να υποβάλει σχετική αίτηση για αδειοδότηση ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες παραχωρούνται από μη αδειοδοτημένο πρόσωπο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.