Πρόσωπα τα οποία εξαγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις

4.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), νομικά πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να εξαγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις είναι μόνο τα ακόλουθα:

(α) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων περιλαμβανομένης και εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, είτε με ιδιωτικά είτε με δημόσια κεφάλαια, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία και στην οποία χορηγήθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα.

(γ) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και το οποίο δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ή να εγκαθιστά υποκατάστημα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

(δ) χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος και το οποίο παρέχει υπηρεσίες ή διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Βδις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

(2) Οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται να πωλεί πιστωτικές διευκολύνσεις μόνο -

(α) Σε ένα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) νομικά πρόσωπα, ή

(β) σε νομικό πρόσωπο μη προβλεπόμενο στο εδάφιο (1), αλλά το οποίο έτυχε της εκ των προτέρων γραπτής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας.