Αδειοδότηση διαχειριστή

4Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2) (3), (4) και (5) του άρθρου 4Β, νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία, πρέπει να είναι ειδικά αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα και προς τούτο υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση χορήγησης άδειας που συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό του·

(β) την ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ειδική συμμετοχή και το ποσό της συμμετοχής αυτής ή, σε περίπτωση που δεν κατέχονται ειδικές συμμετοχές, την ταυτότητα μέχρι των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων με ελάχιστη συμμετοχή πέντε τοις εκατόν (5%) εκάστου·

(γ) την ταυτότητα των μελών του διοικητικού του οργάνου·

(δ) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) πρόσωπα, για την αξιολόγηση των κριτηρίων της φήμης των μετόχων και της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, όπως αυτά καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα·

(ε) την οργανωτική δομή του·

(στ) το πρόγραμμα λειτουργιών του· και

(ζ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και έγγραφα, τα οποία η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση της αίτησης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον ικανοποιηθεί ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Ο αιτητής έχει την έδρα του στη Δημοκρατία·

(β) τα μέλη του διοικητικού οργάνου του αιτητή πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας·

(γ) τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον αιτητή έχουν καλή φήμη, όπως αυτή ερμηνεύεται στις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτουν χρηματοοικονομική ευρωστία και δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση ΅ε τη συμμετοχή τους στον αιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 ή 5 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συνωμοτούν για να διαπράξουν ή συμμετέχουν για να διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα και παρέχουν συνδρομή και βοήθεια ή συμβουλή στη διάπραξη τέτοιου αδικήματος ή ότι με τη συμμετοχή τους στον αιτητή αυξάνεται ο κίνδυνος διάπραξης τέτοιου αδικήματος·

(δ) ο αιτητής διαθέτει κατάλληλη πολιτική διακυβέρνησης και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του δανειολήπτη και τη συμμόρφωση του αιτητή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, του Μέρους VII του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, καθώς και του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου, όπου οι Νόμοι αυτοί εφαρμόζονται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, που διέπουν τα δικαιώματα του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου με το οποίο συμβάλλεται, δυνάμει της σύμβασης πίστωσης, καθώς και επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

(ε) ο αιτητής εφαρμόζει κατάλληλη πολιτική, η οποία διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων για την προστασία και τη δίκαιη και επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την οικονομική τους κατάσταση και, εφόσον υπάρχει, και, όπου είναι διαθέσιμη, την ανάγκη οι εν λόγω δανειολήπτες να απευθυνθούν σε σύμβουλο αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVA του περί Εταιρειών Νόμου για διορισμό εξεταστή ή/και σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, για σκοπούς υποβολής παραπόνων ή/και για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων·

(στ) ο αιτητής, διαθέτει επαρκείς, αποτελεσματικές και διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τη διαχείριση χωρίς χρέωση των καταγγελιών των δανειοληπτών και την ενημέρωση τους όσον αφορά το πόρισμα της διερεύνησης των εν λόγω καταγγελιών, καθώς επίσης την καταγραφή των καταγγελιών και των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπισή τους· και

(ζ) ο αιτητής συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(3)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα δεν ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τα κριτήρια που καθαρίζονται στο εδάφιο (2), δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια και ενημερώνει προς τούτο τον αιτητή, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί στην ιστοσελίδα της πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των, δυνάμει του παρόντος άρθρου, αδειοδοτημένων προσώπων.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία σε σχέση με την διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας διαχειριστή.