Ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή

4Β.(1)(α) Νομικό πρόσωπο το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή, ο οποίος πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή σε άλλο πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, μέσω σύμβασης  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει, δυνάμει οδηγιών που εκδίδει για τον σκοπό αυτό, ελάχιστες πρόνοιες και απαιτήσεις για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2)(α) Η ανάθεση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων, η οποία προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από διαχειριστή ως εκτελούντα την επεξεργασία, πραγματοποιείται μέσω σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Στην ως άνω περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την ανάθεση της σχετικής επεξεργασίας των πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή και επιπρόσθετα, ότι, ο διαχειριστής, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), έχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(3) Διαχειριστής, ο οποίος δεν αποτελεί πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται να αναλάβει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι νομικό πρόσωπο και λαμβάνει  σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α·

(β) συνάπτει  σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων με νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

(γ) συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 και οι οποίες αφορούν τον διαχειριστή· και

(δ) συνάπτει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (6), (7) και (9), διαχειριστής, ο οποίος είτε αποτελεί πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 είτε αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, δύναται να υποβάλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση για πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, αναφορικά με πιστωτικές διευκολύνσεις των οποίων έχει αναλάβει τη διαχείριση και η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση για τέτοια πρόσβαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της εν λόγω αίτησης, διαχειριστής που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α δεν δύναται να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και τα οποία σε σχέση με τον υπό διερεύνηση δανεισμό αφορούν-

(i) πάροχο εξασφάλισης· ή/και

(ii) συνδεδεμένο με τον δανειολήπτη πρόσωπο· ή/και

(iii) εγγυητή.

(β) Η εν λόγω πρόσβαση παραχωρείται βάσει κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων, τα οποία καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει σχετικής οδηγίας ή άλλως πως και παραχωρείται στον διαχειριστή μόνο για σκοπούς διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση διαχείρισης, δυνάμει της οποίας ο διαχειριστής αναλαμβάνει τις σχετικές εργασίες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, παραχωρεί σε διαχειριστή, ο οποίος είτε αποτελεί πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 είτε αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της εν λόγω αίτησης, διαχειριστής που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α, δεν δύναται να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τα οποία σε σχέση με τον υπό διερεύνηση δανεισμό αφορούν-

(i) πάροχο εξασφάλισης· ή/και

(ii) συνδεδεμένο με το δανειολήπτη πρόσωπο· ή/και

(iii) εγγυητή.

(5Α) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 πρόσωπο, το οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, δύναται να παρέχει στον διαχειριστή, κατόπιν αιτήματός του, το αποτέλεσμα έρευνας σε σχέση με στοιχεία τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν εγγυητή, σε περίπτωση κατά την οποία αυτά απαιτούνται για τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί και σε αυτή την περίπτωση, το πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, τηρεί κατάσταση και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή, στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτιολογείται το αίτημα του διαχειριστή για απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών.

(5Β) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 πρόσωπο προσκομίζει, ανά εξάμηνο, συγκεντρωτικά στοιχεία σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (5Α) κατάσταση στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οποίος ενημερώνει σε ετήσια βάση τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία των εν λόγω καταστάσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5Γ) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου, το οποίο υποβάλλεται σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσκομίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που τηρεί δυνάμει του εδαφίου (5Α), σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή και αφορούν συγκεκριμένο εγγυητή, στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, αντίστοιχα.

(6) Η παρεχόμενη δυνάμει του εδαφίου (4) πρόσβαση, δύναται να είναι διαβαθμισμένη, ως η εν λόγω διαβάθμιση  καθορίζεται δυνάμει οδηγίας που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα ή άλλως πως, και σε συνάρτηση με την κατηγορία των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε διαχειριστή, όπως ορίζονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου «διαχειριστής», ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, καθώς και σύμφωνα με τη σύμβαση  διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(7) Διαχειριστής του οποίου οι δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης διαχείρισης, εμπίπτουν αποκλειστικά στις παραγράφους (δ) ή/και (ε) ή/και (στ) του όρου «διαχειριστής», ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, δεν δύναται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(8) Διαχειριστής ο οποίος δραστηριοποιείται στις κατηγορίες που ορίζονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου «διαχειριστής», ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, βάσει της σύμβασης διαχείρισης, δύναται να υποβάλλει για λογαριασμό του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσώπου, με το οποίο συμβάλλεται για τον σκοπό αυτό, στοιχεία σχετικά με τις πιστωτικές διευκολύνσεις τις οποίες διαχειρίζεται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, νοουμένου ότι αυτό προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και στη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(9) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 πρόσωπο, το οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή που αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4A, δύναται να παρέχει στον διαχειριστή, κατόπιν αιτήματός του, το αποτέλεσμα έρευνας σε σχέση με στοιχεία τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και αφορούν εγγυητή, σε περίπτωση κατά την οποία αυτά απαιτούνται για τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί και στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 τηρεί κατάσταση και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή, στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτιολογείται το αίτημα του διαχειριστή για απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών.

(10) Πρόσωπο το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του   άρθρου 4 προσκομίζει, ανά εξαμηνία, συγκεντρωτικά στοιχεία σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (9) κατάσταση στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία ενημερώνει σε ετήσια βάση τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία των εν λόγω καταστάσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου, το οποίο υποβάλλεται σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 προσκομίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που τηρεί δυνάμει του εδαφίου (9), σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή και αφορούν συγκεκριμένο εγγυητή, στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, αντίστοιχα.

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν της εξέτασης του προβλεπόμενου στα εδάφια (9) ή/και (11) παραπόνου, ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί υπέρ του εγγυητή, ενημερώνει σχετικά τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ή/και τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση.

(13) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οποίος τυγχάνει ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (12)-

(α) εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε εγγυητή για τον οποίο παρείχε πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 51Α του ίδιου Νόμου· και

(β) σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση, εφαρμόζει  τις διατάξεις των παραγράφων (ε) έως (ζ) του εδαφίου (3) του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπου αυτές εφαρμόζονται.