Πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης

18.-(1) Πριν από την πώληση-

(α) του όλου του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών του διευκολύνσεων, νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες του ημερήσιου τύπου και-

(i) οι δανειολήπτες, οι εγγυητές τους και οι πάροχοι εξασφάλισής τους, εάν το επιθυμούν, δύνανται εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών από την εν λόγω δημοσίευση, να υποβάλουν πρόταση αγοράς της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης·

(ii) σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο, το νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, δύναται να ειδοποιεί με επιστολή τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές του και τους παρόχους εξασφάλισής του για την πρόθεσή του αυτή·

(β) μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών του διευκολύνσεων, πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4-

(i) κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες του ημερήσιου τύπου, η οποία έχει τη μορφή γενικής αναφοράς και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ειδική πληροφόρηση που αφορά τις υπό πώληση πιστωτικές διευκολύνσεις ή/και τους εμπλεκόμενους δανειολήπτες ή/και εγγυητές ή/και παρόχους εξασφάλισης·

(ii) ειδοποιεί με επιστολή τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές του και τους παρόχους εξασφάλισής του, όπως εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής αυτής, υποβάλουν πρόταση, εάν το επιθυμούν, για αγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης· και

(iii) η εν λόγω πρόταση, υποβάλλεται μόνο μία φορά από τον δανειολήπτη ή τους εγγυητές του ή τους παρόχους εξασφάλισής του και, σε περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των  σαράντα πέντε  (45)  ημερών  δεν  υποβληθεί  τέτοια  πρόταση,  τεκμαίρεται  ότι ούτε ο δανειολήπτης, ούτε ο εγγυητής του, ούτε ο πάροχος εξασφάλισης του, επιθυμούν την υποβολή πρότασης.

(1Α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση κατά την οποία η αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων πραγματοποιείται εντός του ίδιου συγκροτήματος εταιρειών.

(2) (α) Οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση μεταβιβάζεται από νομικό πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 (εφεξής «ο εκχωρητής») προς οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 αγοραστές, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο της μεταβίβασης και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την πιστωτική διευκόλυνση, μεταβιβάζονται αυτόματα στη μεταξύ δανειολήπτη και αγοραστή σχέση και εξακολουθούν να είναι έγκυρα μεταξύ των δύο αυτών μερών.

(β) Ο εκχωρητής υποχρεούται ανά εξαμηνία, να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα έκθεση την οποία δημοσιοποιεί και στην οποία περιλαμβάνονται -

(i) Στοιχεία για τον αριθμό και το ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν πωληθεί σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4, και

(ii) στοιχεία για τον αριθμό και το ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν εξαγοραστεί από δανειολήπτη.

(γ) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) μεταβίβαση, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υπό εξέλιξη διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVA του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου και δεν επηρεάζει οποιαδήποτε αποτελέσματα επέρχονται λόγω εφαρμογής των διατάξεων των εν λόγω Νόμων.

(δ) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) μεταβίβαση, δεν επηρεάζει το δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλλει αίτηση για Διακανονισμό Αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, ούτε το δικαίωμα του δανειολήπτη ή άλλου προσώπου για διορισμό εξεταστή δυνάμει του Μέρους IVA του περί Εταιρειών Νόμου ή/και να απευθυνθεί σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, για σκοπούς υποβολής παραπόνων ή/και για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.

(ε) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) μεταβίβαση, δεν επηρεάζει το προβλεπόμενο στο Παράρτημα 2, Μέρος Ι του επισυνημμένου στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας, Κώδικα Συμπεριφοράς, δικαίωμα του δανειολήπτη.

(3)(α) Από το χρόνο μεαβίβασης ο αγοραστής πιστωτικών διευκολύνσεων υποκαθιστά τον εκχωρητή ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με και κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε εξασφάλιση λαμβάνεται από τον εκχωρητή, για σκοπούς διασφάλισης της αποπληρωμής της πιστωτικής διευκόλυνσης, να μεταβιβάζεται στον αγοραστή, να κρατείται και να είναι στη διάθεση του αγοραστή ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή της πιστωτικής διευκόλυνσης που μεταβιβάστηκε:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 19, οι εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε συμβάσεις εγγυήσεων και οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος.

(β) Ο αγοραστής πιστωτικών διευκολύνσεων έχει τα ίδια δικαιώματα, την ίδια σειρά προτεραιότητας και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις σε σχέση με τις πιστωτικές διευκολύνσεις και τις εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν, όπως ο εκχωρητής.

(γ) Η κατοχή οποιωνδήποτε εγγράφων, βιβλίων, αγαθών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του εκχωρητή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο μεταβίβασης μαζί με όλα τα συναφή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα, βιβλία, αγαθά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και, εν αναμονή οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης στην πράξη, ο εκχωρητής θεωρείται ότι κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, βιβλίο, αγαθό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο σε καταπίστευμα ή ως θεματοφύλακας (bailee), ανάλογα με την περίπτωση, αποκλειστικά προς όφελος του αγοραστή.

(δ) Όλα τα έγγραφα, βιβλία, αρχεία και παραδοχές τα οποία αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία βάσει νόμου ή άλλως πως υπέρ ή εναντίον του εκχωρητή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή εναντίον του αγοραστή κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης.

(4) Οποιαδήποτε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αγωγής, διαιτησίας, διαδικασίας εκποίησης ακινήτων ή άλλης διαδικασίας, και οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα ή διάταγμα ή απόφαση που κατά το χρόνο μεταβίβασης εκκρεμεί ή υφίσταται από ή εναντίον ή εις όφελος του εκχωρητή σε σχέση με τις πιστωτικές διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται, δεν τερματίζεται ούτε διακόπτεται ούτε επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο δυσμενώς λόγω της μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων και εξασφαλίσεων, αλλά δύναται να καταχωρίζεται ή να συνεχίζεται ή να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται από ή εναντίον του αγοραστή πιστωτικών διευκολύνσεων, ο οποίος υποκαθιστά αυτόματα τον εκχωρητή στη νομική αυτή διαδικασία ή στο αγώγιμο δικαίωμα ή διάταγμα ή απόφαση, κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

(5) Όπου σε οποιοδήποτε έγγραφο, οποτεδήποτε και αν έγινε ή εκτελέστηκε, περιέχεται ή εξυπακούεται οποιαδήποτε αναφορά στον εκχωρητή, τότε, στο βαθμό που τέτοιο έγγραφο αφορά οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση μεταβιβάζεται στον αγοραστή των πιστωτικών διευκολύνσεων, τέτοια αναφορά διαβάζεται, ερμηνεύεται και ισχύει ως αναφορά στον αγοραστή κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης, εκτός όπου το σχετικό κείμενο απαιτεί διαφορετικά.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τον χρόνο μεταβίβασης, καταχωρισθεί ή εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, η αντικατάσταση και/ή υποκατάσταση του εκχωρητή από τον αγοραστή, για τους σκοπούς της εκκρεμούσας διαδικασίας, με την καταχώριση από τον εκχωρητή σχετικής ειδοποίησης προς το οικείο πρωτοκολλητείο ή Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία δεν φέρει οποιοδήποτε τέλος και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 γνωστοποίησης και η εν λόγω ειδοποίηση, γίνεται δεκτή σε όλες τις νομικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της μεταβίβασης και του χρόνου μεταβίβασης της υπό αναφορά πιστωτικής διευκόλυνσης και συναφών εξασφαλίσεων.

(7) Σε σχέση με οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία που εγείρεται κατά ή μετά τον χρόνο μεταβίβασης, σε περίπτωση αμφισβήτησης της μεταβίβασης, η παρουσίαση αντιγράφου της σχετικής σελίδας της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, στην οποία περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) του άρθρου 19 γνωστοποίηση, από οποιονδήποτε λειτουργό του εκχωρητή ή του αγοραστή, σε συνάρτηση με γραπτή δήλωση και/ή προφορική μαρτυρία και/ή ένορκη δήλωση τέτοιου λειτουργού, ότι η υπό αναφορά στην εν λόγω διαδικασία πιστωτική διευκόλυνση και συναφείς εξασφαλίσεις εμπίπτουν στην αναφερόμενη στη δημοσίευση συμφωνία, γίνεται δεκτή σε όλες τις νομικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της μεταβίβασης και του χρόνου μεταβίβασης της υπό αναφορά πιστωτικής διευκόλυνσης και συναφών εξασφαλίσεων.

(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19, ο Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία μηχανογραφική ή άλλη αλλαγή, ώστε το όνομα του εκχωρητή, οπουδήποτε παρουσιάζεται, να αντικαθίσταται από το όνομα του αγοραστή, χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια εκ μέρους του εκχωρητή και αγοραστή, πλην της τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών για εγγραφή του αγοραστή σε μητρώο της αρμόδιας αρχής.

(9) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων  του εδαφίου (2) του άρθρου 19, μετά από σχετική γραπτή από κοινού αίτηση του εκχωρητή και του αγοραστή στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία μηχανογραφική ή άλλη αλλαγή, ώστε το όνομα του εκχωρητή, οπουδήποτε παρουσιάζεται, να αντικαθίσταται από το όνομα του αγοραστή, χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια εκ μέρους του εκχωρητή και του αγοραστή.

(10) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν επηρεάζουν ή/και τυγχάνουν εφαρμογής, σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία ή διοικητικής  φύσεως  διαδικασία ή σε οποιοδήποτε ποινικής φύσεως διάταγμα ή σε οποιαδήποτε απόφαση δικαστηρίου σε ποινική υπόθεση ή σε οποιοδήποτε δικαίωμα έναρξης ποινικής διαδικασίας ή διοικητικής φύσεως διαδικασίας,  που τυχόν εκκρεμεί ή υφίσταται εναντίον του εκχωρητή κατά τον χρόνο μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων ή σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και τέτοια διαδικασία ή διάταγμα ή απόφαση ή δικαίωμα εναντίον του εκχωρητή δεν τερματίζεται ούτε διακόπτεται ούτε επηρεάζεται, με οποιονδήποτε τρόπο δυσμενώς, λόγω της μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων ή εξασφαλίσεων, αλλά δύναται να καταχωρίζεται ή να συνεχίζεται ή να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται εναντίον του εκχωρητή.

(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου, η μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων και εξασφαλίσεων διενεργείται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.