Γνωστοποίηση από εκχωρητή και αγοραστή προς δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης και δημοσίευση χρόνου μεταβίβασης

19.-(1) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 νομικό πρόσωπο, πριν από την πρώτη ανακοίνωση ή κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δανειοληπτών, εγγυητών ή παρόχων εξασφαλίσεων, προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στην προβλεπόμενη ενημέρωση.

(2) Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη μεταβίβαση όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων, ο εκχωρητής και ο αγοραστής πληροφορούν γραπτώς, με συστημένη επιστολή, τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές και τους παρόχους εξασφάλισης αυτού, ότι η πιστωτική διευκόλυνση και οι συναφείς εξασφαλίσεις έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο και ο αγοραστής παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας των προσώπων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πιστωτικών διευκολύνσεων και των συναφών εξασφαλίσεων που έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, καθώς και τους νέους αριθμούς λογαριασμών των πιστωτικών διευκολύνσεων.

(3) Κατά την ημέρα της μεταβίβασης όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ο εκχωρητής και ο αγοραστής πληροφορούν από κοινού με γραπτή ειδοποίηση για την εν λόγω μεταβίβαση τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/και άλλους φορείς που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου έχουν εξουσία καταχώρισης εξασφαλίσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, η οποία διατηρεί οποιοδήποτε μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένες οι εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί, παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Σε σχέση με τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τις επωνυμίες και αριθμούς εγγραφής των εταιρειών που έχουν παραχωρήσει εξασφάλιση, η οποία έχει μεταβιβαστεί·

(β) σε σχέση με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί και το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της κάθε εξασφάλισης·

(γ) σε σχέση με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή/και άλλους φορείς που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου έχουν εξουσία καταχώρισης εξασφαλίσεων, τις επωνυμίες, αριθμούς εγγραφής και αριθμούς μερίδας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του εκχωρητή και αγοραστή και τις επωνυμίες ή ονόματα, αριθμούς εγγραφής ή αριθμούς ταυτοτήτων, αριθμούς μερίδας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών και τις αξίες που αφορούν την εξασφάλιση των εταιρειών ή των φυσικών προσώπων που έχουν παραχωρήσει εξασφάλιση, η οποία έχει μεταβιβαστεί·

(δ) σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας η οποία διατηρεί οποιοδήποτε μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένες οι εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί, οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία είναι απαραίτητη για να δύναται τέτοια αρμόδια αρχή να εντοπίσει με σαφήνεια τις εξασφαλίσεις που έχουν μεταβιβαστεί.

(4) Κατά τον χρόνο μεταβίβασης και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ο εκχωρητής και ο αγοραστής, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε καταχώριση και/ή εγγραφή και/ή απόσυρση και/ή ακύρωση οποιασδήποτε εξασφάλισης.

(5) Ο εκχωρητής και ο αγοραστής, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία μεταβίβασης, προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αναφορικά με τη μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων και την ημερομηνία μεταβίβασης αναφέροντας την ημερομηνία της μεταξύ τους συμφωνίας, στην οποία καθορίζεται ο χρόνος μεταβίβασης:

Νοείται ότι, δεν δημοσιοποιούνται οποιεσδήποτε λεπτομέρειες των μεταβιβαζόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και συναφών εξασφαλίσεων.