Αξιολόγηση διοικητικού οργάνου και των κατόχων καίριων θέσεων

12.-(1) Η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής, κατά περίπτωση, αξιολογεί και διασφαλίζει την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού του οργάνου και των κατόχων καίριων θέσεων πριν τον διορισμό τους και σε συνεχή βάση και η εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας, καθορίζονται σε σχετική οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα για τον σκοπό αυτό.

(2) Πρόσωπο δεν διορίζεται και δεν ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ή ως κάτοχος καίριας θέσης σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία διενεργεί αξιολόγηση για την καταλληλότητα των εν λόγω προσώπων.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών, αξιολογήσει ότι οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή είναι ανίκανο και/ή ακατάλληλο να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου, δύναται να διατάξει όπως, το πρόσωπο αυτό παύσει να ενεργεί ως μέλος του διοικητικού οργάνου της εν λόγω εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή.