Διαδικασίες διακυβέρνησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή

12Α.-(1) Η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής διαθέτει άρτιο πλαίσιο, διαδικασίες και μηχανισμούς διακυβέρνησης που να διασφαλίζουν τη συνεχή συμμόρφωση με τις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ή τις παραγράφους (δ) έως (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι διαδικασίες διακυβέρνησης, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1), είναι επαρκείς και είναι σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας, ως προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχει το επιχειρηματικό μοντέλο και οι δραστηριότητες της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα, εκδίδει οδηγία, για την εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των διαχειριστών, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όσον αφορά το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1).