Αξιολόγηση του διοικητικού οργάνου

12. Εάν η Κεντρική Τράπεζα κατά τη διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών αξιολογήσει ότι οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων είναι ανίκανο και/ή ακατάλληλο να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό παύσει να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου της εν λόγω εταιρείας.