Αλλαγή σε ειδικές συμμετοχές

6.-(1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο–

(α) Προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή, ή

(β) προτίθεται να αυξήσει ή να μειώσει άμεσα ή έμμεσα την ειδική συμμετοχή του σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή σε διαχειριστή ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, να φθάσει ή να υπερβεί ή να μειωθεί κάτω από το είκοσι τοις εκατόν (20%), το τριάντα τοις εκατόν (30%) ή το πενήντα τοις εκατόν (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή ή ώστε η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής να καταστεί ή να παύσει να είναι θυγατρική του,

οφείλει να γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα το ύψος της συμμετοχής η οποία θα προκύψει με τον τρόπο αυτό.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της κατά το εδάφιο (1) πλήρους συμπληρωμένης γνωστοποίησης της αγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής, δύναται να μην επιτρέψει την εν λόγω αγορά ή αύξηση της ειδικής συμμετοχής, εάν, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του διαχειριστή, δεν έχει ικανοποιηθεί ότι οι προτεινόμενοι μέτοχοι της εταιρείας, έχουν καλή φήμη και, σε περίπτωση που κατόπιν της απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής διορίζονται νέα  μέλη διοικητικού οργάνου στην εταιρεία αυτή, η Κεντρική Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι, αυτοί πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας και ότι οι παράγραφοι (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ή οι παράγραφοι (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, ανάλογα με την περίπτωση, συνεχίζουν να πληρούνται και η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίσει προθεσμία για την υλοποίησή της προτεινόμενης απόκτησης.

(3) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστής ευθύς ως λάβει γνώση ότι οποιαδήποτε αγορά, αύξηση ή μείωση των συμμετοχών στο κεφάλαιό της, όπου αυτές οι συμμετοχές υπερβαίνουν ή μειώνονται κάτω από οποιαδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) όρια ή όπου οι συμμετοχές αυτές καθιστούν ή παύουν να καθιστούν την εταιρεία θυγατρική, πληροφορεί την Κεντρική Τράπεζα.