Αλλαγή σε ειδικές συμμετοχές

6.-(1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο–

(α) Προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, ή

(β) προτίθεται να αυξήσει ή να μειώσει άμεσα ή έμμεσα την ειδική συμμετοχή του σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, να φθάσει ή να υπερβεί ή να μειωθεί κάτω από το είκοσι τοις εκατόν (20%), το τριάντα τοις εκατόν (30%) ή το πενήντα τοις εκατόν (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή ώστε η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων να καταστεί ή να παύσει να είναι θυγατρική του,

οφείλει να γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα το ύψος της συμμετοχής η οποία θα προκύψει με τον τρόπο αυτό.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της κατά το εδάφιο (1) γνωστοποίησης της εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής, δύναται να μην επιτρέψει την εν λόγω εξαγορά, εάν λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων δεν έχει ικανοποιηθεί για την καταλληλότητα οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) προσώπου, ενώ σε περίπτωση που επιτρέψει την εν λόγω εξαγορά δύναται να ορίσει προθεσμία για την υλοποίησή της.

(3) Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ευθύς ως λάβει γνώση ότι οποιαδήποτε εξαγορά, αύξηση ή μείωση των συμμετοχών στο κεφάλαιό της, όπου αυτές οι συμμετοχές υπερβαίνουν ή μειώνονται κάτω από οποιαδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) όρια ή όπου οι συμμετοχές αυτές καθιστούν ή παύουν να καθιστούν την εταιρεία θυγατρική, πληροφορεί την Κεντρική Τράπεζα.