Έλεγχος και εποπτεία εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και συμμετοχή στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ

14.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να επιτρέψει σε δεόντως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς αυτής να εισέλθουν στα κτίριά της για να ελέγξουν ή/και εποπτεύσουν ή/και διερευνήσουν τις εργασίες και δραστηριότητές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή αρχεία ή/και να διαβιβάσει στην Κεντρική Τράπεζα οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων αυτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο αγορασθέντων πιστωτικών διευκολύνσεων.

(2) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να υποβοηθούνται από δεόντως προσοντούχα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα και τα οποία υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεινται οι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας.

(3) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 28Ε του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποβάλλει δεδομένα, για το σύνολο των πιστωτικών διευκολύνσεων τις οποίες κατέχει στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, ως τα δεδομένα αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Α της περί του Ορισμού του Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων Οδηγίας του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας και κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα Β της οδηγίας αυτής, τα οποία τηρούνται στην εν λόγω βάση δεδομένων, μόνο για δανειολήπτες ή/και εγγυητές ή/και παρόχους εξασφάλισης ή/και τα συνδεδεμένα με τους δανειολήπτες πρόσωπα, των οποίων η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις, νοουμένου ότι έχει εκπληρώσει τις απορρέουσες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 υποχρεώσεις της, καθώς και την οικεία εθνική νομοθεσία.

(4) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παραχωρεί σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.