Απαιτούμενα στοιχεία προς άσκηση προληπτικής εποπτείας

13.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό του τρόπου, της συχνότητας, των ημερομηνιών υποβολής και αναφοράς, καθώς και της μορφής της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3) πληροφόρησης.

(3) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστής υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα οποιεσδήποτε πληροφορίες, τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας.