Απαιτούμενα στοιχεία προς άσκηση προληπτικής εποπτείας

13.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αντίγραφο του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η Κεντρική Τράπεζα ήθελε θεωρήσει απαραίτητες για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό του τρόπου, της συχνότητας, των ημερομηνιών υποβολής και αναφοράς, καθώς και της μορφής της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) πληροφόρησης.