Διερεύνηση εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και ανταλλαγή πληροφοριών με το Μηχανισμό Ανταλλαγής Δεδομένων

14.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να επιτρέψει σε δεόντως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς αυτής να εισέλθουν στα κτίριά της για να διερευνήσουν τις εργασίες και δραστηριότητές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή αρχεία ή/και να διαβιβάσει στην Κεντρική Τράπεζα οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων αυτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο εξαγορασθέντων πιστωτικών διευκολύνσεων.

(2) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να υποβοηθούνται από δεόντως προσοντούχα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα και τα οποία υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεινται οι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας.

(3)  Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 28Ε του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων μετά τη μεταβίβαση πιστωτικής διευκόλυνσης συμμετέχει στο “μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ”, νοουμένου ότι έχει εκπληρώσει τις απορρέουσες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 υποχρεώσεις της, καθώς και την οικεία εθνική νομοθεσία.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.».

«μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ» σημαίνει το σύστημα ή το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων που ανήκει και τυγχάνει επεξεργασίας από την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ., όπου συμμετέχουν:

(α) όλα τα ΑΠΙ, εξαιρουμένων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης,

(β) τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, και

(γ) οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.