Διερεύνηση εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων

14.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να επιτρέψει σε δεόντως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς αυτής να εισέλθουν στα κτίριά της για να διερευνήσουν τις εργασίες και δραστηριότητές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή αρχεία ή/και να διαβιβάσει στην Κεντρική Τράπεζα οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελον κριθεί αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων αυτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο εξαγορασθέντων πιστωτικών διευκολύνσεων.

(2) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να υποβοηθούνται από δεόντως προσοντούχα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα και τα οποία υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεινται οι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας.