Δικαιοδοσία

23. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, δικαιοδοσία για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχουν τα επαρχιακά δικαστήρια της Δημοκρατίας.