Ανεύθυνο της Κεντρικής Τράπεζας και των λειτουργών αυτής

24. Η Κεντρική Τράπεζα και οποιοσδήποτε σύμβουλος ή λειτουργός αυτής, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας με απαίτηση την καταβολή αποζημιώσεων αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Οδηγιών εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.