Δικαίωμα συμψηφισμού

25.-(1) Όταν o εκχωρητής είναι πιστωτικό ίδρυμα, οι όροι της μεταβίβασης πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να περιλαμβάνουν πρόνοιες, ώστε κατά τη μεταβίβαση πιστωτικών διευκολύνσεων να δημιουργείται ή να διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών διευκολύνσεων με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον δανειολήπτη στον εκχωρητή.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη μεταβίβαση πιστωτικών διευκολύνσεων δημιουργείται ή διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών διευκολύνσεων με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον δανειολήπτη στον εκχωρητή, τηρούνται τα ακόλουθα:

(α) Τα έγγραφα της μεταβίβασης πιστωτικών διευκολύνσεων περιγράφουν επακριβώς το πεδίο εφαρμογής του συμψηφισμού·

(β) εφαρμόζεται διαδικασία θωράκισης των πιστωτικών υπολοίπων των δανειοληπτών στον εκχωρητή που υπόκεινται στο δικαίωμα συμψηφισμού και η διαδικασία αυτή αφορά τη δέσμευση στοιχείων ενεργητικού προς όφελος του αγοραστή ίσης τουλάχιστον αξίας με τα ποσά που υπόκεινται στο δικαίωμα συμψηφισμού, με σκοπό την πλήρη αντιστάθμιση του κινδύνου συμψηφισμού του αγοραστή, και τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν είναι διαθέσιμα για τη συνολική περιουσία του εκχωρητή·

(γ) ο εκχωρητής και ο αγοραστής καθορίζουν και καταγράφουν στα έγγραφα της μεταβίβασης πιστωτικών διευκολύνσεων τη διαδικασία και συχνότητα ενημέρωσης αμφοτέρων για το ποσό που εμπίπτει σε δέσμευση, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, και για τη συχνότητα της λογιστικής αναπροσαρμογής για το σύνολο των ποσών που υπόκεινται σε συμψηφισμό.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία θωράκισης του δικαιώματος συμψηφισμού, το είδος των στοιχείων που τηρούνται προς όφελος του αγοραστή και για τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς εποπτείας της ορθής εφαρμογής και λειτουργίας της διαδικασίας.