Μεταβατική διάταξη

26.-(1) Διαχειριστής, άλλος από το πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, ο οποίος πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 ασκούσε εργασίες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Β εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, ο διαχειριστής δεν συμμορφώνεται εντός της υπό αναφοράς ταχθείσας χρονικής προθεσμίας με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Β του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, ο διαχειριστής παύει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.