Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναβαθμολογητής» σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος για κάθε μάθημα των Παγκύπριων Εξετάσεων που περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, στον οποίο παραπέμπονται για επαναξιολόγηση τα εξεταστικά δοκίμια κάθε μαθήματος.

«Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή άλλως ΑΑΕΙ της Κύπρου» ορίζονται, ως Ανώτατα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ως Ανώτερα, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, η Νοσηλευτική Σχολή, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης ορίσει η αρμόδια αρχή·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού·

«άτομο με ειδικές ανάγκες» σημαίνει το άτομο στο οποίο παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παίδων με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του·

«βαθμολογητής» σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος για τη βαθμολόγηση των γραπτών ή των άλλων μορφών αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης των υποψήφιων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις·

«γενικός βαθμός κατάταξης» σημαίνει το μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς κατάταξης και πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής και χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο·

«δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισμό αυτό και το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·

«επιτηρητής» σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος για την επιτήρηση της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«επιτροπή εξεταστικού κέντρου» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται σε κάθε εξεταστικό κέντρο, η οποία έχει την ευθύνη για την παραλαβή των εξεταστικών δοκιμίων, τον πολλαπλασιασμό – εφόσον χρειάζεται, και τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους επιτηρητές, όπως επίσης και την ευθύνη για την όλη οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«επιτροπή θεματοθετών» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται για την ετοιμασία των γραπτών δοκιμίων για το κάθε μάθημα, το οποίο περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής, στο πλαίσιο του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου·

«θέση» σημαίνει τη διαθέσιμη θέση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, την οποία διεκδικούν οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«ιδιωτικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισμό αυτό και το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·

«λυκειακός κύκλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισμό αυτό στους περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς·

«Οδηγός Εξετάσεων» σημαίνει το έντυπο που εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου, κάθε χρόνο η αρμόδια αρχή ·

«πιστοποιητικό πρόσβασης» σημαίνει τη βεβαίωση που χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία προσδιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασής του στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύμφωνα με τις απαιτούμενες από την αρμόδια αρχή προϋποθέσεις πρόσβασης·

«προϋποθέσεις πρόσβασης» σημαίνει το πλαίσιο με τα εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για πρόσβαση στα διάφορα επιστημονικά πεδία και στα Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου·

«Υπηρεσία Εξετάσεων» σημαίνει την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«υποτροφίες ΙΚΥ Ελλάδας» σημαίνει τις υποτροφίες που προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε Κύπριους υποψήφιους για εισδοχή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας·

«υποψήφιος» σημαίνει το πρόσωπο που παρακάθεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς διεκδίκησης θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή/και για σκοπούς απόλυσης από το λυκειακό κύκλο των δημοσίων σχολείων μέσης εκπαίδευσης ή/και των ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης του ιδίου ή παρόμοιου τύπου προς τα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ή/και για σκοπούς εξασφάλισης του «πιστοποιητικού πρόσβασης» ή/και του «γενικού βαθμού κατάταξης».

Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων

3. Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι:

(1)(α) η χορήγηση απολυτήριου στους μαθητές της τελευταίας τάξης λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, εξαιρουμένων των μαθητών της τελευταίας τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών οι οποίοι παρακάθηνται για σκοπούς απόλυσης σε εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·

(β) Η χορήγηση απολυτηρίου στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης ιδίου ή παρόμοιου τύπου προς δημόσια σχολεία μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι τα πιο πάνω σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν οι μαθητές τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς χορήγησης απολυτηρίου.

(2) Η κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδας, που ενδεχομένως θα προσφέρει η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

(3) Η χορήγηση του «πιστοποιητικού πρόσβασης» και του «γενικού βαθμού κατάταξης» στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους:

Νοείται ότι το «πιστοποιητικό πρόσβασης» και ο «γενικός βαθμός κατάταξης» ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες τα πιο πάνω χορηγήθηκαν.

(4) Η υποβολή από την αρμόδια αρχή προς το Ίδρυμα Κρατικών Yποτροφιών της Ελλάδας καταλόγου προτεινόμενων για υποτροφία ενδιαφερόμενων υποψήφιων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις παγκύπριες εξετάσεις

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έχουν:

(α) οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:

(i) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι, λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί με βάση τους περί Αγγλικής Σχολής (Διοίκηση και Έλεγχος) Νόμου και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

(ii) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που να βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και

(β) κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).

Ομαδοποίηση σχολών κατά επιστημονικό πεδίο

5. Η αρμόδια αρχή, αφού διαβουλευτεί με τις αρχές των ΑΑΕΙ της Κύπρου, καθορίζει και ανακοινώνει στον Οδηγό Εξετάσεων:

(α) την ομαδοποίηση Τμημάτων, που είτε λειτουργούν είτε ενδέχεται να λειτουργήσουν στο μέλλον στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σε επιστημονικά πεδία, και

(β) τις προϋποθέσεις πρόσβασης.

Τέλη Παγκύπριων Εξετάσεων

6.-(1) Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

(2)(α) Το ύψος των τελών, που αναφέρονται στην παράγραφο (1), για κάθε μάθημα, καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και αναγράφεται στον Οδηγό Εξετάσεων·

(β) τα τέλη καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης·

(γ) τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησης.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

7.-(1) Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις διατίθενται στους υποψήφιους από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία παιδείας και τα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

(2) Η διαδικασία και οι προθεσμίες διάθεσης και υποβολής των αιτήσεων καθορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο στον Οδηγό Εξετάσεων:

Νοείται ότι οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης, δηλώνουν στην αίτηση τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

(3)(α) Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου υποψηφίου συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητά της, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Εξετάσεων.

(β) Οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον αιτητή.

Εξεταστικά κέντρα

8.-(1) Τα εξεταστικά κέντρα καθορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι την εικοστή ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, με σχετική δημοσίευση σε ημερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδες και με εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4, (α)(i), καθώς επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(2) Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά με επιστολή και συλλογικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν από την εξέταση, για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν για κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει:

Νοείται ότι οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ενημερώνονται για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν για κάθε μάθημα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Αίτηση συμμετοχής και δήλωση προτίμησης υποψήφιων στις Παγκύπριες Εξετάσεις

9.-(1) Με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τα τμήματα των επιστημονικών πεδίων για τα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος.

(2) Με τη δήλωση προτίμησης ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποδέχεται ότι:

(α) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε τμήμα που δεν έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του·

(β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε τμήμα στο οποίο τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη βαθμολογία·

(γ) αν, με τη συνολική βαθμολογία που έχει, μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε περισσότερα από ένα τμήματα, θα του δοθεί τελικά θέση μόνο σε εκείνο το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλα τμήματα που έχει δηλώσει. Ψηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 1 και η αμέσως χαμηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 2 και ούτω καθεξής.

(3) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την αίτησή του εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Τροποποίηση της αίτησης υποψήφιου μπορεί να γίνει με απόσυρση της προηγούμενης και υποβολή νέας αίτησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση επιλογής πρόσθετων μαθημάτων, ο αιτητής καταβάλλει τα πρόσθετα τέλη.

(4) Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του κατά τρόπο ενιαίο για τα τμήματα των επιστημονικών πεδίων για τα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος και όχι για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά. Με βάση τη δήλωσή του μπορεί η πρώτη προτίμησή του να είναι τμήμα από ένα επιστημονικό πεδίο, η δεύτερη από άλλο επιστημονικό πεδίο και ούτω καθεξής.

Δοκιμαστική βαθμολόγηση των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

10.-(1) Πριν από τη βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από μέλη της επιτροπής θεματοθετών του κάθε μαθήματος και δίνονται γραπτώς λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης όλων των απαντήσεων του εξεταστικού δοκιμίου.

(2) Πριν από την κανονική βαθμολόγηση των γραπτών δύναται να γίνει δοκιμαστική βαθμολόγηση, κατά την οποία:

(α) επιλέγεται τυχαία αριθμός γραπτών τα οποία φωτοτυπούνται σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι και οι βαθμολογητές.

(β) ακολούθως τα αντίγραφα αυτά δίνονται στους βαθμολογητές, τα ίδια για όλους, οι οποίοι τα βαθμολογούν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έδωσε η επιτροπή θεματοθετών,

(γ) όταν τα μέλη της επιτροπή θεματοθετών βεβαιωθούν ότι υπάρχει ομοιόμορφη βαθμολόγηση, τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην κανονική διόρθωση των γραπτών.

Βαθμολόγηση - αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

11.-(1) Το κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στον ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και, αφού τους καλύψει αδιαφανώς, παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(2) Μετά τη βαθμολόγηση του γραπτού και από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται με ευθύνη και επίβλεψη της Υπηρεσίας Εξετάσεων η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη. Αν μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το άθροισμα των δύο βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό του γραπτού στο μάθημα.

(3) Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Καλύπτονται οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει.

(β) Ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι το διπλάσιο του μέσου όρου των τριών βαθμολογιών - των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή - και δεν επιδέχεται αναθεώρηση.

(4) Επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

(5) (α) Ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον υποψήφιο για σκοπούς απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, αποστέλλεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στο σχολείο του υποψήφιου για σκοπούς έκδοσης του απολυτηρίου του, σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς·

(β) ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε μαθήματος είναι δυνατό, μόνο για σκοπούς έκδοσης του «γενικού βαθμού κατάταξης», να υπόκειται σε επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης

12. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν όσοι από τους υποψήφιους κατά την ημερομηνία της κατανομής των θέσεων:

(α) έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων απολυτήριο ή βεβαίωση απόλυσης που εκδίδει το σχολείου τους, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου,

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που καθορίζει η αρμόδια αρχή, και

(γ) έχουν εξασφαλίσει «πιστοποιητικό πρόσβασης» και «γενικό βαθμό κατάταξης».

Κατανομή και προσφορά θέσεων προς τους υποψήφιους

13.-(1) Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης:

(α) τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το γενικό βαθμό κατάταξης που συγκέντρωσε ο καθένας,

(β) ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας. Με βάση τη δήλωση προτίμησής ικανοποιείται η καλύτερη, στη σειρά, προτίμηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους,

(γ) με τον τρόπο που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ολοκληρώνεται η πρώτη κατανομή των υποψήφιων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ της Κύπρου.

(2) (α) Για τον κάθε υποψήφιο εκδίδεται στη συνέχεια και αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση του, βεβαίωση για τη θέση που εξασφάλισε·

(β) η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται παράλληλα σε ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού·

(γ) θεωρείται ότι υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν με γραπτή δήλωσή του προς την Υπηρεσία Εξετάσεων δηλώσει, μέσα σε προθεσμία που καθορίζει και ανακοινώνει μαζί με τη δημοσίευση της πρώτης κατανομής η αρμόδια αρχή, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή.

(3) (α) Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψήφιων και την τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη κατανομή των θέσεων·

(β) σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει την διενέργεια δεύτερης κατανομής, εκδίδονται και αποστέλλονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή·

(γ) δύναται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ανακοινώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων της δεύτερης κατανομής, να διενεργείται και τρίτη κατανομή, με ξεχωριστές διαδικασίες που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εξετάσεων.

(4) Αν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατανομής των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας και τις προτιμήσεις κάθε υποψήφιου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

(5) Κατανέμονται κατ’ έτος ως υπεράριθμες, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού θέσεων στις συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα, με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους των δημόσιων Τεχνικών Σχολών, που λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, και σε ποσοστό ίσο με το 3% με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω δικαιούχοι θα έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 70% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο τμήμα της προτίμησης των εν λόγω δικαιούχων και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το τμήμα αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπεράριθμες και καταλαμβάνονται από τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών, Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, δεν υπολογίζονται στις υπεράριθμες θέσεις που πιο πάνω αναφέρονται και οι διαθέσιμες υπεράριθμες θέσεις δε μειώνονται, από τυχόν εξασφάλιση εκ μέρους των πιο πάνω υποψήφιων άλλης θέσης στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(6) Υποψήφιος, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο που εξασφαλίζει θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την εκπλήρωση της θητείας αυτής.

(7) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 13 πιο πάνω, άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων ως υπεράριθμες σε ποσοστό, με κριτήρια και με διαδικασίες που καθορίζονται με κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών, το ποσοστό, τα κριτήρια και οι διαδικασίες θα καθοριστούν με κανόνες των ΑΑΕΙ.

Υποτροφίες ΙΚΥ Ελλάδας

14.-(1) Με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων των υποψήφιων και τον αριθμό των υποτροφιών κατά επιστημονικό πεδίο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, ετοιμάζεται ο κατάλογος όσων προτείνονται για τις υποτροφίες του ΙΚΥ Ελλάδας.

(2) Για διεκδίκηση υποτροφίας του ΙΚΥ Ελλάδας υποβάλλεται αίτηση, σε ειδικό έντυπο, όπως εκάστοτε καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση με την οποία κοινοποιείται η προσφορά υποτροφίας.

Υπηρεσία Εξετάσεων

15. Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει αρμοδιότητα για την οργάνωση και διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων και την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Νόμου, του Οδηγού Εξετάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

Οδηγός Εξετάσεων

16. Με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των υποψήφιων, η αρμόδια αρχή εκδίδει κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, Οδηγό Εξετάσεων που περιέχει:

(α) τις γενικές οδηγίες για τους υποψήφιους,

(β) το διαχωρισμό των τμημάτων των ΑΑΕΙ σε επιστημονικά πεδία,

(γ) τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά επιστημονικό πεδίο,

(δ) την εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα,

(ε) δειγματικά δοκίμια ή/και δοκίμια από προηγούμενες Εξετάσεις,

(στ) πρόγραμμα και ημερομηνίες εξετάσεων για κάθε μάθημα,

(ζ) τα τέλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στις Παγκύπριες Εξετάσεις, και

(η) οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες, προθεσμίες και πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και για το σκοπό καλύτερης εφαρμογής του:

Νοείται ότι για τον πρώτο χρόνο ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Οδηγός Εξετάσεων θα εκδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Καθορισμός εξεταστέας ύλης

17. Η εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, μετά από διαβούλευση με τους κατά ειδικότητα συνδέσμους των εκπαιδευτικών και δημοσιεύεται στον Οδηγό Εξετάσεων.

Καθορισμός και υποχρεώσεις θεματοθετών των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

18.-(1) Τα θέματα εξέτασης στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης βασίζονται στην εξεταστέα ύλη και καθορίζονται από τις οικείες επιτροπές θεματοθετών, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(2) Οι επιτροπές θεματοθετών μπορούν να αποτελούνται από:

(i) επιθεωρητές, διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, έμπειρους καθηγητές/εκπαιδευτές δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης,

(ii) μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΑΕΙ της Κύπρου οικείας ή συναφούς ειδικότητας, που προτείνονται από αυτά.

(3) Ο πρόεδρος της επιτροπής θεματοθετών ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(4) Τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών και η εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφος υπογράφουν την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση:

(α) Τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, που αφορούν μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων ή/και δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες εξετάσεις.

(β) Η εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαφυλάξει το απόρρητο των θεμάτων και ότι δεν έχει συγγενή μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις

(5) (α) Η επιτροπή θεματοθετών για το κάθε εξεταζόμενο μάθημα συνέρχεται σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και κάτω από συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων·

(β) η επιτροπή θεματοθετών δύναται να συνέλθει μέχρι και εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη διαβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα και να συντάσσει το εξεταστικό δοκίμιο·

(γ) η επιτροπή θεματοθετών προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα, να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας και καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας-ώστε να παρέχουν δυνατότητα διάκρισης των υποψήφιων, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη σύμφωνα με τον Οδηγό Εξετάσεων και μπορούν ν’ απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση.

(6) Οι θεματοθέτες:

(α) ετοιμάζουν τα εξεταστικά δοκίμια καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις και τις οδηγίες προς τους βαθμολογητές, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής βαθμολογίας του δοκιμίου,

(β) επιβλέπουν τη δακτυλογράφηση των εξεταστικών δοκιμίων από την εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφο,

(γ) επιβλέπουν τον πολλαπλασιασμό των εξεταστικών δοκιμίων, και

(δ) επιβλέπουν την ετοιμασία των σφραγισμένων φακέλων για κάθε αίθουσα των εξεταστικών κέντρων.

(7) Οι θεματοθέτες ετοιμάζουν τις γραπτές οδηγίες που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών και μεριμνούν για την κατάλληλη καθοδήγηση, την αξιολόγηση και την έγκαιρη και ορθή επιτέλεση του έργου των βαθμολογητών.

(8) Οι θεματοθέτες είναι άμεσα υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων και λαμβάνουν προς τούτο τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της μη διαρροής του περιεχομένου των δοκιμίων σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Καθορισμός και υποχρεώσεις βαθμολογητών των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

19. (1) Οι βαθμολογητές ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Οι βαθμολογητές υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

(2)(α) Ο βαθμολογητής χρεώνεται με συγκεκριμένο αριθμό γραπτών, τα οποία οφείλει να βαθμολογήσει με εμπιστευτικότητα και να φυλάξει, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η αρμόδια αρχή, ασφαλισμένα εντός του βαθμολογικού κέντρου, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

(β)(i) ο βαθμολογητής δίνει τη βαθμολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στην κατάλληλη θέση του τετραδίου·

(ii) δε σημειώνει οτιδήποτε στο γραπτό·

(iii) αν διαπιστώσει στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για δολίευση επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου και αναφέρει τα σχετικά στοιχεία·

(iv) ο βαθμολογητής δύναται να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση τυχόν αβλεψίας ή παράλειψής του που παρατηρείται μετά την εκ μέρους του βαθμολόγηση του γραπτού.

Υποχρεώσεις υποψήφιων

20.-(1) Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.

(2) Τα ατομικά στοιχεία των υποψήφιων γράφονται από τους ιδίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου.

(3)(α) Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από τους υποψήφιους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική·

(β) δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψήφιου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν τριάντα λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.

(4) Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

(5) Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.

(6)(α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού·

(β) οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον εξοπλισμό που καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(7) Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Στελέχωση και αρμοδιότητα επιτροπής εξεταστικού Κέντρου

21.-(1) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται επιτροπή εξεταστικού κέντρου με απόφαση της αρμόδιας αρχής που γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη της επιτροπής, ένα τουλάχιστο μήνα πριν την έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(2) Την επιτροπή εξεταστικού κέντρου αποτελούν:

(α) πρόεδρος, ο διευθυντής του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, ή ένας βοηθός διευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του,

(β) ένας βοηθός διευθυντής που ορίζεται από το διευθυντή του σχολείου, και

(γ) πέντε μέχρι εννέα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του εξεταστικού κέντρου, που ορίζονται από το διευθυντή του σχολείου.

(3) Η επιτροπή εξεταστικού κέντρου:

(α) οργανώνει εξεταστικό κέντρο,

(β) εποπτεύει για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων,

(γ) κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,

(δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους,

(ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα γραπτά στο καθορισμένο από την Υπηρεσία Εξετάσεων βαθμολογικό κέντρο,

(στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψήφιους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, και

(ζ) γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(4) Για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται από τις μη διδακτικές εργασίες του σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, όχι όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών τους.

Καθορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών και αναπληρωτών επιτηρητών

22.-(1) Οι επιτηρητές και οι αναπληρωτές επιτηρητές είναι λειτουργοί δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης και ο αριθμός τους ανά σχολείο ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης ορίζονται τουλάχιστον δύο επιτηρητές, μεταξύ των οποίων κατανέμεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα.

(3) Οι επιτηρητές:

(α) δεν επιτρέπεται να δίνουν διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το εξεταστικό δοκίμιο∙ μπορούν όμως να βοηθήσουν τους υποψήφιους να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους και τον κωδικό του μαθήματος στο τετράδιο απαντήσεων,

(β) υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και να αποφεύγεται δολίευση,

(γ) προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.,

(δ) παραλαμβάνουν τα εξεταστικά δοκίμια και τα τετράδια απαντήσεων από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, ανοίγουν το σφραγισμένο φάκελο στην παρουσία των υποψήφιων και τους διανέμουν τα δοκίμια στον καθορισμένο χρόνο,

(ε) ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να φέρουν, σύμφωνα με το εδάφιο 6(α) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις με σκοπό τη δολίευση,

(στ) επιτρέπουν τη χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο στην εξέταση στα καθορισμένα στον Οδηγό Εξετάσεων μαθήματα,

(ζ) απαγορεύουν τη χρήση υπολογιστικής μηχανής η οποία δεν έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί από την επιτροπή εξεταστικού κέντρου, σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει δημόσια η αρμόδια αρχή, και η οποία οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδέχεται προγραμματισμό. Χρήση μη εγκεκριμένης υπολογιστικής μηχανής θεωρείται απόπειρα δολίευσης,

(η) γράφουν στον πίνακα της αίθουσας εξέτασης το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης,

(θ) πριν από την έναρξη της εξέτασης δίνουν οδηγίες στους υποψήφιους να γράψουν τα ατομικά στοιχεία τους στο ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο υποψήφιου και τα συγκρίνουν με τα ατομικά στοιχεία που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο απαντήσεων,

(ι) Είναι δυνατό να επιτρέψουν την είσοδο, ύστερα από απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψήφιους,» (τρίτη και μέχρι όγδοη γραμμή) με το ακόλουθο κείμενο:

Είναι δυνατό να επιτρέψουν, κατ΄ εξαίρεση, την είσοδο, ύστερα από απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψήφιους:

Νοείται ότι στους υποψήφιους που καθυστέρησαν να προσέλθουν στην εξέταση δε θα παραχωρείται πρόσθετος χρόνος από τον προκαθορισμένο για ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής,

(ια) κατά την παράδοση των γραπτών, καλύπτουν με το αδιαφανές κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο τoυ εξώφυλλου των τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψήφιων, αφού προηγουμένως κάνουν το σχετικό έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων συγκρίνοντας με τα στοιχεία του δελτίου υποψήφιου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Πρόσθετα, ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψήφιου.

(ιβ) μονογράφουν στο τέλος του γραπτού και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους των γραπτών,

(ιγ) σημειώνουν τον αριθμό αίθουσας εξέτασης και τους παρόντες στον κατάλογο υποψήφιων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο καταγράφοντας και το συνολικό αριθμό των παρόντων,

(ιδ) στον κατάλογο υποψήφιων συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία και υπογράφουν,

(ιε) σε περίπτωση δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης, παραλαμβάνουν τα σχετικά τεκμήρια, καλούν επί τόπου τον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπό του και ακούουν την άποψη του υποψήφιου η οποία καταγράφεται˙ εφόσον διαπιστωθεί δολίευση ή απόπειρα δολίευσης και από τον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, οι επιτηρητές παίρνουν το γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και τον αποπέμπουν από την αίθουσα. Οι επιτηρητές γράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και το παραδίνουν στον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου. Ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψή του για τα γεγονότα, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό, και

(ιστ) παραδίνουν τα γραπτά με τον κατάλογο των παρόντων υποψήφιων στον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

(4) Οι αναπληρωτές επιτηρητές:

(α) βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον τομέα ευθύνης τους, έχοντας οπτική επαφή με όλες τις αίθουσες στις οποίες γίνεται εξέταση,

(β) αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή, όταν καλούνται από κάποιον επιτηρητή, αφού ενημερώσουν τον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, και

(γ) αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(5) Παράταση χρόνου, μέχρι τριάντα λεπτά, ή και άλλες δυνατές διευκολύνσεις δίνεται μόνο σε υποψήφιους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μετά από αίτηση τους έχουν λάβει από την Υπηρεσία Εξετάσεων σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζουν στους επιτηρητές. Ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε υποψήφιου δεν παρατείνεται σε καμιά άλλη περίπτωση:

Νοείται ότι οι διευκολύνσεις αυτές εγκρίνονται από Ειδική Επιτροπή η οποία ορίζεται και έχει αρμοδιότητα ως προνοείται στο άρθρο 22Α του νόμου αυτού.

(6) Οι επιτηρητές και οι πρόεδροι των επιτροπών εξεταστικών κέντρων καταγράφουν και αναφέρουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων συμπεριφορά ή πράξεις των υποψήφιων που δυνατόν να συνεπάγονται δολίευση ή απόπειρα δολίευσης.

(7) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης θέσης που προσφέρθηκε σε υποψήφιο, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.

(8) Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει υποψία πλαστοπροσωπίας, οι επιτηρητές ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, ο οποίος παίρνει αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψήφιου. Σε τέτοια περίπτωση επιτρέπουν στον υποψήφιο να παρακαθίσει στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπουν την αναχώρησή του από την αίθουσα εξέτασης, πριν αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων και αποστέλλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων:

(α) υπογραμμένη αναφορά από τους επιτηρητές,

(β) υπογραμμένη δήλωση του υποψήφιου, αν έχει υποβληθεί· και

(γ) οποιοδήποτε τεκμήριο υπάρχει.

Ειδική Επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων

22Α.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους Ειδική Επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες:

Νοείται ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του άρθρου αυτού δεν υπάρχει ο πιο πάνω χρονικός περιορισμός.

(2) Η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται από:

(α) Έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως πρόεδρο·

(β) το Γενικό Υπεύθυνο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπό του·

(γ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας· και

(δ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

(3) Η παροχή των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού θα πρέπει:

(i) Να στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν·

(ii) να είναι μέσα στα πλαίσια του αδιάβλητου των Παγκύπριων Εξετάσεων· και

(iii) να μην δίνει προβάδισμα σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων.

(4) Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από υποψήφιο, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του.

(5) Η Ειδική Επιτροπή μπορεί, κατά τη μελέτη αίτησης για παροχή διευκολύνσεων, να καλεί δύο εκπαιδευτικούς ειδικούς στο θέμα της ειδικής ανάγκης που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος, οι οποίοι θα τη βοηθούν στην αξιολόγηση της κάθε αίτησης.

Διαδικασία αναπαραγωγής, μεταφοράς και διανομής των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

23.-(1) Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους.

(2) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται κάθε χρόνο τα θέματα των Παγκύπριων Εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο και αδιάβλητο.

(3) Τα θέματα αναπαράγονται στο χώρο όπου συνεδριάζουν οι θεματοθέτες και κάτω από την επίβλεψή τους. Στη συνέχεια τα θέματα τοποθετούνται σε φακέλους ανά αίθουσα εξέτασης και εξεταστικό κέντρο ξεχωριστά, σφραγίζονται και υπογράφονται από δύο τουλάχιστον θεματοθέτες. Η μεταφορά τους στα εξεταστικά κέντρα γίνεται από εντεταλμένα από την αρμόδια αρχή πρόσωπα που τα παραδίνουν στον πρόεδρο των επιτροπών εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπό του.

(4) Οι θεματοθέτες, η δακτυλογράφος και γενικά το προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα παραμένουν στο χώρο μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Όσοι εμπλέκονται στη θεματοθέτηση υπογράφουν δήλωση τήρησης της εμπιστευτικότητας των θεμάτων.

(5) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα θέματα διανέμονται στους επιτηρητές και ανοίγονται από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας εξετάσεως, στον καθορισμένο χρόνο, στην παρουσία των υποψήφιων.

(6) Εκτός των επιτηρητών και των μελών της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξέτασης άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα εξεταστικά κέντρα. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας.

(7) Ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, μετά το πέρας της εξέτασης και αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο παραλαβής, παραδίνει τα γραπτά στο εντεταλμένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο τα μεταφέρει κατευθείαν στο βαθμολογικό κέντρο.

(8)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των ακόλουθων ειδικών μαθημάτων:

(i) του ελεύθερου σχεδίου,

(ii) των μουσικών σπουδών,

(iii) των καλών τεχνών,

(iv) της δραματικής τέχνης,

(v) της πρακτικής δοκιμασίας της επιστήμης φυσικής αγωγής και του αθλητισμού·

(β) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης οποιουδήποτε άλλου μαθήματος καθοριστεί από αυτή.

Υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες

24. Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση, με τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, για διευκόλυνσή τους κατά τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Λάθη στα δοκίμια

25. Σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια δε γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.

Επιστροφή και φύλαξη γραπτών

26.(1) Τα γραπτά, μετά τη βαθμολόγησή τους, επιστρέφονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων και φυλάσσονται υπό την ευθύνη της για δύο τουλάχιστον χρόνια, εκτός αν υπάρχει δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριμένα γραπτά φυλάσσονται για όσο επιπρόσθετο χρόνο απαιτείται.

(2) Με απόφαση της αρμόδιας αρχής επιτρέπεται η μετακίνηση των γραπτών, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά δικαστική εκκρεμότητα, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για περαιτέρω μελέτη των αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς λόγους, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ τροποποιήσεών του.

Εξουσία εκδόσεως διατάγματος από την αρμόδια αρχή

27. Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκδίδει διάταγμα που περιλαμβάνει τον Οδηγό Εξετάσεων για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημία, σεισμό και καταιγίδα, να εκδίδει, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου έκαστου έτους και πριν από την ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων, νέο διάταγμα αναθεωρώντας τον εκδοθέντα με βάση το άρθρο 16, Οδηγό Εξετάσεων.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

28.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση που πρόνοιες του παρόντος Νόμου συγκρούονται με πρόνοιες άλλων νόμων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

29. Ο Νόμος που Προνοεί για τη Διεξαγωγή των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, καταργείται με τον παρόντα Νόμο.