Καθορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών και αναπληρωτών επιτηρητών

22.-(1) Οι επιτηρητές και οι αναπληρωτές επιτηρητές είναι λειτουργοί δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης και ο αριθμός τους ανά σχολείο ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης ορίζονται τουλάχιστον δύο επιτηρητές, μεταξύ των οποίων κατανέμεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα.

(3) Οι επιτηρητές:

(α) δεν επιτρέπεται να δίνουν διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το εξεταστικό δοκίμιο∙ μπορούν όμως να βοηθήσουν τους υποψήφιους να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους και τον κωδικό του μαθήματος στο τετράδιο απαντήσεων,

(β) υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και να αποφεύγεται δολίευση,

(γ) προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.,

(δ) παραλαμβάνουν τα εξεταστικά δοκίμια και τα τετράδια απαντήσεων από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, ανοίγουν το σφραγισμένο φάκελο στην παρουσία των υποψήφιων και τους διανέμουν τα δοκίμια στον καθορισμένο χρόνο,

(ε) ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να φέρουν, σύμφωνα με το εδάφιο 6(α) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις με σκοπό τη δολίευση,

(στ) επιτρέπουν τη χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο στην εξέταση στα καθορισμένα στον Οδηγό Εξετάσεων μαθήματα,

(ζ) απαγορεύουν τη χρήση υπολογιστικής μηχανής η οποία δεν έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί από την επιτροπή εξεταστικού κέντρου, σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει δημόσια η αρμόδια αρχή, και η οποία οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδέχεται προγραμματισμό. Χρήση μη εγκεκριμένης υπολογιστικής μηχανής θεωρείται απόπειρα δολίευσης,

(η) γράφουν στον πίνακα της αίθουσας εξέτασης το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης,

(θ) πριν από την έναρξη της εξέτασης δίνουν οδηγίες στους υποψήφιους να γράψουν τα ατομικά στοιχεία τους στο ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο υποψήφιου και τα συγκρίνουν με τα ατομικά στοιχεία που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο απαντήσεων,

(ι) επιτρέπουν την έξοδο των υποψήφιων από την αίθουσα εξέτασης μόνο μετά παρέλευση τριάντα λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτρέψουν την είσοδο, ύστερα από απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψήφιους,

(ια) κατά την παράδοση των γραπτών, καλύπτουν με το αδιαφανές κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο τoυ εξώφυλλου των τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψήφιων, αφού προηγουμένως κάνουν το σχετικό έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων συγκρίνοντας με τα στοιχεία του δελτίου υποψήφιου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Πρόσθετα, ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψήφιου.

(ιβ) μονογράφουν στο τέλος του γραπτού και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους των γραπτών,

(ιγ) σημειώνουν τον αριθμό αίθουσας εξέτασης και τους παρόντες στον κατάλογο υποψήφιων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο καταγράφοντας και το συνολικό αριθμό των παρόντων,

(ιδ) στον κατάλογο υποψήφιων συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία και υπογράφουν,

(ιε) σε περίπτωση δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης, παραλαμβάνουν τα σχετικά τεκμήρια, καλούν επί τόπου τον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπό του και ακούουν την άποψη του υποψήφιου η οποία καταγράφεται˙ εφόσον διαπιστωθεί δολίευση ή απόπειρα δολίευσης και από τον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, οι επιτηρητές παίρνουν το γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και τον αποπέμπουν από την αίθουσα. Οι επιτηρητές γράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και το παραδίνουν στον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου. Ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψή του για τα γεγονότα, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό, και

(ιστ) παραδίνουν τα γραπτά με τον κατάλογο των παρόντων υποψήφιων στον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

(4) Οι αναπληρωτές επιτηρητές:

(α) βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον τομέα ευθύνης τους, έχοντας οπτική επαφή με όλες τις αίθουσες στις οποίες γίνεται εξέταση,

(β) αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή, όταν καλούνται από κάποιον επιτηρητή, αφού ενημερώσουν τον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, και

(γ) αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(5) Παράταση χρόνου, μέχρι τριάντα λεπτά, δίνεται μόνο σε υποψήφιους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μετά από αίτηση τους έχουν λάβει από την Υπηρεσία Εξετάσεων σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζουν στους επιτηρητές. Ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε υποψήφιου δεν παρατείνεται σε καμιά άλλη περίπτωση.

(6) Οι επιτηρητές και οι πρόεδροι των επιτροπών εξεταστικών κέντρων καταγράφουν και αναφέρουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων συμπεριφορά ή πράξεις των υποψήφιων που δυνατόν να συνεπάγονται δολίευση ή απόπειρα δολίευσης.

(7) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης θέσης που προσφέρθηκε σε υποψήφιο, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.

(8) Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει υποψία πλαστοπροσωπίας, οι επιτηρητές ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, ο οποίος παίρνει αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψήφιου. Σε τέτοια περίπτωση επιτρέπουν στον υποψήφιο να παρακαθίσει στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπουν την αναχώρησή του από την αίθουσα εξέτασης, πριν αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων και αποστέλλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων:

(α) υπογραμμένη αναφορά από τους επιτηρητές,

(β) υπογραμμένη δήλωση του υποψήφιου, αν έχει υποβληθεί· και

(γ) οποιοδήποτε τεκμήριο υπάρχει.