Ειδική Επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων

22Α.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους Ειδική Επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες:

Νοείται ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του άρθρου αυτού δεν υπάρχει ο πιο πάνω χρονικός περιορισμός.

(2) Η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται από:

(α) Έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως πρόεδρο·

(β) το Γενικό Υπεύθυνο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπό του·

(γ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας· και

(δ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

(3) Η παροχή των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού θα πρέπει:

(i) Να στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν·

(ii) να είναι μέσα στα πλαίσια του αδιάβλητου των Παγκύπριων Εξετάσεων· και

(iii) να μην δίνει προβάδισμα σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων.

(4) Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από υποψήφιο, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του.

(5) Η Ειδική Επιτροπή μπορεί, κατά τη μελέτη αίτησης για παροχή διευκολύνσεων, να καλεί δύο εκπαιδευτικούς ειδικούς στο θέμα της ειδικής ανάγκης που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος, οι οποίοι θα τη βοηθούν στην αξιολόγηση της κάθε αίτησης.