Στελέχωση και αρμοδιότητα επιτροπής εξεταστικού Κέντρου

21.-(1) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται επιτροπή εξεταστικού κέντρου με απόφαση της αρμόδιας αρχής που γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη της επιτροπής, ένα τουλάχιστο μήνα πριν την έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(2) Την επιτροπή εξεταστικού κέντρου αποτελούν:

(α) πρόεδρος, ο διευθυντής του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, ή ένας βοηθός διευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του,

(β) ένας βοηθός διευθυντής που ορίζεται από το διευθυντή του σχολείου, και

(γ) πέντε μέχρι εννέα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του εξεταστικού κέντρου, που ορίζονται από το διευθυντή του σχολείου.

(3) Η επιτροπή εξεταστικού κέντρου:

(α) οργανώνει εξεταστικό κέντρο,

(β) εποπτεύει για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων,

(γ) κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,

(δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους,

(ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα γραπτά στο καθορισμένο από την Υπηρεσία Εξετάσεων βαθμολογικό κέντρο,

(στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψήφιους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, και

(ζ) γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(4) Για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται από τις μη διδακτικές εργασίες του σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, όχι όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών τους.