Υποχρεώσεις υποψήφιων

20.-(1) Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.

(2) Τα ατομικά στοιχεία των υποψήφιων γράφονται από τους ιδίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου.

(3)(α) Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από τους υποψήφιους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική·

(β) δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψήφιου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν τριάντα λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.

(4) Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

(5) Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.

(6)(α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού·

(β) οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον εξοπλισμό που καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(7) Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.