Καθορισμός και υποχρεώσεις βαθμολογητών των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

19. (1) Οι βαθμολογητές ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Οι βαθμολογητές υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

(2)(α) Ο βαθμολογητής χρεώνεται με συγκεκριμένο αριθμό γραπτών, τα οποία οφείλει να βαθμολογήσει με εμπιστευτικότητα και να φυλάξει, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η αρμόδια αρχή, ασφαλισμένα εντός του βαθμολογικού κέντρου, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

(β)(i) ο βαθμολογητής δίνει τη βαθμολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στην κατάλληλη θέση του τετραδίου·

(ii) δε σημειώνει οτιδήποτε στο γραπτό·

(iii) αν διαπιστώσει στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για δολίευση επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου και αναφέρει τα σχετικά στοιχεία·

(iv) ο βαθμολογητής δύναται να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση τυχόν αβλεψίας ή παράλειψής του που παρατηρείται μετά την εκ μέρους του βαθμολόγηση του γραπτού.