Καθορισμός και υποχρεώσεις θεματοθετών των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

18.-(1) Τα θέματα εξέτασης στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης βασίζονται στην εξεταστέα ύλη και καθορίζονται από τις οικείες επιτροπές θεματοθετών, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(2) Οι επιτροπές θεματοθετών μπορούν να αποτελούνται από:

(i) επιθεωρητές, διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, έμπειρους καθηγητές/εκπαιδευτές δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης,

(ii) μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΑΕΙ της Κύπρου οικείας ή συναφούς ειδικότητας, που προτείνονται από αυτά.

(3) Ο πρόεδρος της επιτροπής θεματοθετών ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(4) Τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών και η εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφος υπογράφουν την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση:

(α) Τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, που αφορούν μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων ή/και δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες εξετάσεις.

(β) Η εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαφυλάξει το απόρρητο των θεμάτων και ότι δεν έχει συγγενή μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις

(5) (α) Η επιτροπή θεματοθετών για το κάθε εξεταζόμενο μάθημα συνέρχεται σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και κάτω από συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων·

(β) η επιτροπή θεματοθετών δύναται να συνέλθει μέχρι και εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη διαβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα και να συντάσσει το εξεταστικό δοκίμιο·

(γ) η επιτροπή θεματοθετών προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα, να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας και καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας-ώστε να παρέχουν δυνατότητα διάκρισης των υποψήφιων, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη σύμφωνα με τον Οδηγό Εξετάσεων και μπορούν ν’ απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση.

(6) Οι θεματοθέτες:

(α) ετοιμάζουν τα εξεταστικά δοκίμια καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις και τις οδηγίες προς τους βαθμολογητές, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής βαθμολογίας του δοκιμίου,

(β) επιβλέπουν τη δακτυλογράφηση των εξεταστικών δοκιμίων από την εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφο,

(γ) επιβλέπουν τον πολλαπλασιασμό των εξεταστικών δοκιμίων, και

(δ) επιβλέπουν την ετοιμασία των σφραγισμένων φακέλων για κάθε αίθουσα των εξεταστικών κέντρων.

(7) Οι θεματοθέτες ετοιμάζουν τις γραπτές οδηγίες που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών και μεριμνούν για την κατάλληλη καθοδήγηση, την αξιολόγηση και την έγκαιρη και ορθή επιτέλεση του έργου των βαθμολογητών.

(8) Οι θεματοθέτες είναι άμεσα υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων και λαμβάνουν προς τούτο τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της μη διαρροής του περιεχομένου των δοκιμίων σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.