Καθορισμός εξεταστέας ύλης

17. Η εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, μετά από διαβούλευση με τους κατά ειδικότητα συνδέσμους των εκπαιδευτικών και δημοσιεύεται στον Οδηγό Εξετάσεων.