Οδηγός Εξετάσεων

16. Με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των υποψήφιων, η αρμόδια αρχή εκδίδει κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, Οδηγό Εξετάσεων που περιέχει:

(α) τις γενικές οδηγίες για τους υποψήφιους,

(β) το διαχωρισμό των τμημάτων των ΑΑΕΙ σε επιστημονικά πεδία,

(γ) τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά επιστημονικό πεδίο,

(δ) την εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα,

(ε) δειγματικά δοκίμια ή/και δοκίμια από προηγούμενες Εξετάσεις,

(στ) πρόγραμμα και ημερομηνίες εξετάσεων για κάθε μάθημα,

(ζ) τα τέλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στις Παγκύπριες Εξετάσεις, και

(η) οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες, προθεσμίες και πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και για το σκοπό καλύτερης εφαρμογής του:

Νοείται ότι για τον πρώτο χρόνο ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Οδηγός Εξετάσεων θα εκδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.