Υπηρεσία Εξετάσεων

15. Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει αρμοδιότητα για την οργάνωση και διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων και την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Νόμου, του Οδηγού Εξετάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.