Τέλη Παγκύπριων Εξετάσεων

6.-(1) Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

(2)(α) Το ύψος των τελών, που αναφέρονται στην παράγραφο (1), για κάθε μάθημα, καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και αναγράφεται στον Οδηγό Εξετάσεων·

(β) τα τέλη καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης·

(γ) τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησης.