Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

7.-(1) Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις διατίθενται στους υποψήφιους από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία παιδείας και τα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

(2) Η διαδικασία και οι προθεσμίες διάθεσης και υποβολής των αιτήσεων καθορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο στον Οδηγό Εξετάσεων:

Νοείται ότι οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης, δηλώνουν στην αίτηση τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

(3)(α) Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου υποψηφίου συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητά της, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Εξετάσεων.

(β) Οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον αιτητή.