Ομαδοποίηση σχολών κατά επιστημονικό πεδίο

5. Η αρμόδια αρχή, αφού διαβουλευτεί με τις αρχές των ΑΑΕΙ της Κύπρου, καθορίζει και ανακοινώνει στον Οδηγό Εξετάσεων:

(α) την ομαδοποίηση Τμημάτων, που είτε λειτουργούν είτε ενδέχεται να λειτουργήσουν στο μέλλον στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σε επιστημονικά πεδία, και

(β) τις προϋποθέσεις πρόσβασης.