Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων

3. Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι:

(1)(α) η χορήγηση απολυτήριου στους μαθητές της τελευταίας τάξης λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, εξαιρουμένων των μαθητών της τελευταίας τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών οι οποίοι παρακάθηνται για σκοπούς απόλυσης σε εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·

(β) Η χορήγηση απολυτηρίου στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης ιδίου ή παρόμοιου τύπου προς δημόσια σχολεία μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι τα πιο πάνω σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν οι μαθητές τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς χορήγησης απολυτηρίου.

(2) Η κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδας, που ενδεχομένως θα προσφέρει η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

(3) Η χορήγηση του «πιστοποιητικού πρόσβασης» και του «γενικού βαθμού κατάταξης» στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους:

Νοείται ότι το «πιστοποιητικό πρόσβασης» και ο «γενικός βαθμός κατάταξης» ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες τα πιο πάνω χορηγήθηκαν.

(4) Η υποβολή από την αρμόδια αρχή προς το Ίδρυμα Κρατικών Yποτροφιών της Ελλάδας καταλόγου προτεινόμενων για υποτροφία ενδιαφερόμενων υποψήφιων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας.