Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναβαθμολογητής» σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος για κάθε μάθημα των Παγκύπριων Εξετάσεων που περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, στον οποίο παραπέμπονται για επαναξιολόγηση τα εξεταστικά δοκίμια κάθε μαθήματος.

«Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή άλλως ΑΑΕΙ της Κύπρου» ορίζονται, ως Ανώτατα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ως Ανώτερα, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, η Νοσηλευτική Σχολή, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης ορίσει η αρμόδια αρχή·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού·

«άτομο με ειδικές ανάγκες» σημαίνει το άτομο στο οποίο παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παίδων με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του·

«βαθμολογητής» σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος για τη βαθμολόγηση των γραπτών ή των άλλων μορφών αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης των υποψήφιων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις·

«γενικός βαθμός κατάταξης» σημαίνει το μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς κατάταξης και πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής και χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο·

«δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισμό αυτό και το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·

«επιτηρητής» σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος για την επιτήρηση της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«επιτροπή εξεταστικού κέντρου» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται σε κάθε εξεταστικό κέντρο, η οποία έχει την ευθύνη για την παραλαβή των εξεταστικών δοκιμίων, τον πολλαπλασιασμό – εφόσον χρειάζεται, και τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους επιτηρητές, όπως επίσης και την ευθύνη για την όλη οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«επιτροπή θεματοθετών» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται για την ετοιμασία των γραπτών δοκιμίων για το κάθε μάθημα, το οποίο περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής, στο πλαίσιο του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου·

«θέση» σημαίνει τη διαθέσιμη θέση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, την οποία διεκδικούν οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«ιδιωτικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισμό αυτό και το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·

«λυκειακός κύκλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισμό αυτό στους περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς·

«Οδηγός Εξετάσεων» σημαίνει το έντυπο που εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου, κάθε χρόνο η αρμόδια αρχή ·

«πιστοποιητικό πρόσβασης» σημαίνει τη βεβαίωση που χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία προσδιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασής του στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύμφωνα με τις απαιτούμενες από την αρμόδια αρχή προϋποθέσεις πρόσβασης·

«προϋποθέσεις πρόσβασης» σημαίνει το πλαίσιο με τα εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για πρόσβαση στα διάφορα επιστημονικά πεδία και στα Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου·

«Υπηρεσία Εξετάσεων» σημαίνει την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων·

«υποτροφίες ΙΚΥ Ελλάδας» σημαίνει τις υποτροφίες που προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε Κύπριους υποψήφιους για εισδοχή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας·

«υποψήφιος» σημαίνει το πρόσωπο που παρακάθεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς διεκδίκησης θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή/και για σκοπούς απόλυσης από το λυκειακό κύκλο των δημοσίων σχολείων μέσης εκπαίδευσης ή/και των ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης του ιδίου ή παρόμοιου τύπου προς τα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ή/και για σκοπούς εξασφάλισης του «πιστοποιητικού πρόσβασης» ή/και του «γενικού βαθμού κατάταξης».