Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006.