Επιστροφή και φύλαξη γραπτών

26.(1) Τα γραπτά, μετά τη βαθμολόγησή τους, επιστρέφονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων και φυλάσσονται υπό την ευθύνη της για δύο τουλάχιστον χρόνια, εκτός αν υπάρχει δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριμένα γραπτά φυλάσσονται για όσο επιπρόσθετο χρόνο απαιτείται.

(2) Με απόφαση της αρμόδιας αρχής επιτρέπεται η μετακίνηση των γραπτών, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά δικαστική εκκρεμότητα, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για περαιτέρω μελέτη των αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς λόγους, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ τροποποιήσεών του.