Εξουσία εκδόσεως διατάγματος από την αρμόδια αρχή

27. Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκδίδει διάταγμα που περιλαμβάνει τον Οδηγό Εξετάσεων για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημία, σεισμό και καταιγίδα, να εκδίδει, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου έκαστου έτους και πριν από την ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων, νέο διάταγμα αναθεωρώντας τον εκδοθέντα με βάση το άρθρο 16, Οδηγό Εξετάσεων.