Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

28.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση που πρόνοιες του παρόντος Νόμου συγκρούονται με πρόνοιες άλλων νόμων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.